Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων

Η Ancestry.com Operations Inc. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της ("Ancestry", "εμείς", "εμάς" ή "μας") κατέχουν και διαχειρίζονται τους τομείς Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com και Genealogy.com. Ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και τα γραφικά αυτών των ιστότοπων και όλα τα άλλα στοιχεία που δημιουργήθηκαν από εμάς ή τις εταιρείες του ομίλου μας (κατά περίπτωση) ή από τρίτα μέρη ως εργασία προς ανάθεση ή όπου τα πνευματικά δικαιώματα έχουν εκχωρηθεί σε εμάς ή σε μία από τις θυγατρικές μας, υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Για να λάβετε άδεια χρήσης οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, η οποία άδεια μπορεί να χορηγηθεί ή να απορριφθεί κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, γράψτε στην παρακάτω διεύθυνση με μία πλήρη περιγραφή του στοιχείου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, τον σκοπό, τον τόπο και την προοριζόμενη έκταση χρήσης, καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση email, στη διεύθυνση:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Email: [email protected]

 

Το περιεχόμενο που έχουν συνεισφέρει οι χρήστες σε δημόσιους χώρους των ιστότοπων της Ancestry, παραμένει ιδιοκτησία του υποβάλλοντος ή του αρχικού δημιουργού και εμείς είμαστε ο αδειοδοτημένος διανομέας του εν λόγω περιεχομένου. Περιστασιακά, ένα άτομο μπορεί να πιστεύει ότι το περιεχόμενο που υποβάλλεται από άλλον χρήστη καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα που κατέχει ή από πνευματικά δικαιώματα κάποιου άλλου εκτός του υποβάλλοντος και το περιεχόμενο που υποβάλλεται παραβιάζει αυτά τα πνευματικά δικαιώματα. Παρακαλούμε μην ξεχνάτε ότι είμαστε μόνο ο διανομέας του περιεχομένου που παρέχεται από τους χρήστες και ότι ο υποβάλλων είναι αυτός που έχει παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα και όχι η Ancestry, εάν έχει συμβεί τέτοια παραβίαση. Ωστόσο, θα απαντήσουμε σε τεκμηριωμένους ισχυρισμούς παραβίασης.

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή (DMCA), η Ancestry εφαρμόζει διαδικασίες ειδοποίησης και διαγραφής που ισχύουν για περιεχόμενο που αναφέρεται και αφαιρείται λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. Η Ancestry, υπό κατάλληλες περιστάσεις και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορεί να τερματίσει τους λογαριασμούς χρηστών που έχουν αναγνωριστεί ως επανειλημμένοι παραβάτες οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν είστε ο κάτοχος ενός πνευματικού δικαιώματος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος και έχετε λόγους να πιστεύετε ότι το υλικό σε ιστότοπους της Ancestry παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να μας στείλετε μια ειδοποίηση ζητώντας την αφαίρεση του υλικού. Μπορείτε να προετοιμάσετε και να υποβάλετε αυτήν την ειδοποίηση διαδικτυακά.

Μπορείτε επίσης να μας στείλετε μια ειδοποίηση ζητώντας την αφαίρεση του υλικού, μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Attention: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Email: [email protected]

 

Κατά την υποβολή μίας ειδοποίησης, πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα:

  • Ταυτοποίηση του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο έχει κατ' ισχυρισμό παραβιαστεί και τη βάση της αξίωσης.
  • Ταυτοποίηση του υλικού που κατ’ ισχυρισμό έχει παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης URL του ιστότοπου της Ancestry όπου βρίσκεται το υλικό.
  • Μία δήλωση ότι το καταγγέλλον μέλος πιστεύει, καλή τη πίστει, ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που καταγγέλλεται δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή το νόμο.
  • Μία δήλωση ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς και, υπό ποινή ψευδορκίας, ότι το καταγγέλλον μέρος είναι ο κάτοχος ή είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.
  • Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος μέρους, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης email.
  • Μία φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του καταγγέλλοντος.

Ενημερώθηκε 14 Αυγούστου 2023