Политика за авторско право

Ancestry.com Operations Inc. и нейните свързани компании ("Ancestry", "we", "us", or "our") притежава и управлява домейните Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com и Genealogy.com. Дизайнът, съдържанието и графиките на тези сайтове и всички други елементи, създадени от нас, от компании от нашата група (според случая) или от трети страни, като авторско право в рамките на служебно правоотношение или когато авторските права са прехвърлени на нас или на някое от нашите дъщерни дружества, подлежат на авторскоправна защита със запазване на всички права.

За да получите разрешение за използване на някой от тези защитени с авторски права елементи, което може да бъде дадено или отказано по наша преценка, моля, пишете на адреса по-долу с пълно описание на елемента, който желаете да използвате, предназначението, мястото и степента на желаното използване и пълна информация за контакт, включително име, пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес до:

Разрешения за авторско право (Copyright Permissions)
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Имейл: [email protected]

 

Съдържание, което е предоставено от потребители в общодостъпни зони на сайтове на Ancestry, остава в притежание на подателя или първоначалния създател и ние сме лицензиран дистрибутор на такова съдържание. Едно лице може да счита понякога, че предоставеното от друг потребител съдържание е защитено с притежавани от него/нея авторски права или с авторски права на друго лице, различно от подателя, и изпратеното съдържание нарушава това авторско право. Моля, не забравяйте, че ние сме дистрибутор само на предоставено от потребителите съдържание и подателят, а не Ancestry, е нарушителят на авторските права, ако има такова нарушение. Въпреки това, ние ще отговорим на обосновани твърдения за нарушение.

В съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), Ancestry има процедури за уведомяване и премахване относно съдържание, което е докладвано и премахнато поради нарушаване на авторските права в САЩ. При подходящи обстоятелства и по своя преценка Ancestry може да преустанови акаунтите на потребители, за които е установено, че са нарушили многократно правата на интелектуална собственост на други лица, включително авторски права. Ако притежавате авторски права или сте упълномощен представител на притежателя на авторските права и имате основание да считате, че определен материал на сайтовете на Ancestry е в нарушение на Вашите авторски права, можете да ни изпратите уведомление с искане материалът да бъде премахнат. Можете да подготвите и да изпратите това уведомление онлайн.

Можете също така да ни изпратите уведомление по пощата с искане материалът да бъде премахнат на адрес:

На вниманието на: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Имейл: [email protected]

 

Уведомлението трябва да съдържа всички от следните данни:

  • Идентифициране на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е имало нарушение, и основанието на иска.
  • Идентифициране на материала, за който се твърди, че е имало нарушение, включително URL адреса на сайта на Ancestry, където е публикуван материалът.
  • Декларация, че жалбоподателят вярва добросъвестно, че използването на материала по описания в жалбата начин не е разрешено от притежателя на авторските права, неговия/нейния представител или закона.
  • Декларация, че жалбоподателят вярва добросъвестно, че използването на материала по описания в жалбата начин не е разрешено от притежателя на авторските права, неговия/нейния представител или закона.
  • Пълна информация за контакт на жалбоподателя, включително име, пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес.
  • Физически или електронен подпис на жалбоподателя.

Актуализирано на 14 август 2023 г