Regulamin Ancestry

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2024 r.

 

Podsumowanie zmian

Celem niniejszego podsumowania jest pomoc w lepszym zrozumieniu najnowszych zmian, jakie wprowadzono w Regulaminie firmy Ancestry oraz w sposobu, w jaki te zmiany mogą wpłynąć na Ciebie. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem w całości – wraz z Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Najnowsze zmiany:

 • Dodaliśmy sformułowania mające na celu dokładniejsze wyjaśnienie, w jaki sposób przesyłane przez Pana/Panią treści są wykorzystywane do świadczenia Usług Ancestry® oraz jakie są Pana/Pani obowiązki w odniesieniu do takich treści, aby nasza platforma była bezpieczna.
 • Dodaliśmy sformułowania mające na celu uwzględnienie nowych funkcji w ramach usługi dopasowywania AncestryDNA® i funkcji lub usług AncestryDNA®, które mogą zostać udostępnione w przyszłości.
 • Dodaliśmy sformułowania mające na celu wyjaśnienie warunków korzystania z Usług.
 • Dodaliśmy sformułowania w celu opisania, w jaki wykorzystujemy systemy rekomendacji.

Witamy w serwisie Ancestry® – największej internetowej bazie historii rodzinnej umożliwiającej tworzenie trzewa genealogicznego, znajdowanie przodków i udostępnianie odkryć rodzinie. Przeczytaj uważnie poniższy Regulamin, ponieważ reguluje on korzystanie z produktów i usług Ancestry oraz naszych jednostek stowarzyszonych. Aby ułatwić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, podzieliliśmy go na następujące rozdziały:

 

1.   Wprowadzenie do Usług
2.   Treści Ancestry
3.   Twoje Treści
4.   Odnawianie i anulowanie usług Ancestry
5.   Zamknięcie lub zawieszenie Twojego konta
6.   Brak zapewnień i gwarancji
7.   Ograniczenie odpowiedzialności firmy Ancestry
8.   Twoja odpowiedzialność kontraktowa
9.   Usługi oferowane przez inne firmy
10.   Rozstrzyganie sporów, arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych
11.   Postanowienia dodatkowe

1. Wprowadzenie i Usługi:

Korzystając z którychkolwiek witryn internetowych, usług i aplikacji mobilnych, które odsyłają do niniejszego Regulaminu („Regulamin”) - Ancestry ®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives® i WeRemember®– a także innych powiązanych marek („Usługi”"), akceptujesz niniejszy Regulamin. Wszelkie nowe funkcje zawarte w Usługach w przyszłości będą również podlegać niniejszemu Regulaminowi

Zawierasz umowę dotyczącą niniejszego Regulaminu z określoną jednostką Ancestry, w zależności od tego, z jakiej Usługi korzystasz i gdzie się znajdujesz. Zobacz listę jednostek Ancestry dla różnych Usług i lokalizacji tutaj. Wszystkie odniesienia do „Ancestry”, „nas”, „my” lub „nasze” w niniejszych warunkach odnoszą się do odnośnej jednostki Ancestry z tej listy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany jednostki Ancestry stanowiącej stronę niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

Należy pamiętać, że niniejszy Regulamin zawiera przez odniesienie także inne zasady i wytyczne, w tym Zasady społeczności, Zasady dotyczące plików cookie, Zasady przestrzegania praw autorskich, Regulamin odnawiania i anulowania, a także Oświadczenie o ochronie prywatności, w którym wyjaśniono zasady i sposoby gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych. Należy uważnie zapoznać się z wszystkimi tymi dokumentami w celu dogłębnego poznania przysługujących Ci praw oraz obowiązków ciążących na Tobie w ramach korzystania z usług. Jeżeli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu, nie powinieneś korzystać z naszych Usług.

W przypadku założenia konta w nowej usłudze, wzięcia udziału w promocji lub skorzystania z oferty specjalnej mogą obowiązywać warunki dodatkowe. O postanowieniach tych poinformujemy Cię z wyprzedzeniem i zostaną one włączone do postanowień umowy zawartej między nami. Jeśli jakieś warunki dodatkowe są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo mieć będą te warunki dodatkowe.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub naszych Usług, prosimy skontaktować się z nami.

1.1 Wyniki nieoczekiwane.

Podczas korzystania z naszych usług może Pan/Pani odkryć nieoczekiwane fakty na temat siebie lub swojej rodziny. Możesz również natknąć się na treści, które uznasz za obraźliwe, niedokładne albo w inny sposób budzące zastrzeżenia. Chociaż może to wywołać silną reakcję emocjonalną, podobnie jak inne osoby, z którymi dzielisz się tymi odkryciami, wyraźnie przyjmujesz całe ryzyko związane z korzystaniem z Usług i nie będziesz pociągał Ancestry do odpowiedzialności z tytułu żadnych konsekwencji społecznych, emocjonalnych ani prawnych takich odkryć albo spotkań. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczonej odpowiedzialności Ancestry, zapoznaj się z pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

1.2 Prawo do korzystania z Usług

Każda osoba korzystająca z Usług, zarówno jako niezarejestrowany gość, bezpłatnie zarejestrowany gość, abonent korzystający za opłatą czy też osoba, która kupiła bądź zarejestrowała zestaw AncestryDNA, jest „Użytkownikiem”. W celu korzystania z niektórych usług konieczne może być zarejestrowanie konta; w związku z tym zobowiązujesz się podać dokładne, kompletne i aktualne informacje podczas rejestracji.

Usługi są przeznaczone dla osób, które według prawa obowiązującego w miejscu korzystania z usług osiągnęły wiek wyrażania samodzielnej zgody. Osoby w wieku od 13 lat do wieku wyrażania samodzielnej zgody w miejscu swojego zamieszkania mogą korzystać z Usług (z wyłączeniem Usług DNA) za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieciom poniżej 13. roku życia nie wolno tworzyć kont, mogą jednak korzystać z usługi AncestryClassroom pod nadzorem szkoły (jeśli jest dostępna) oraz za zgodą rodzica lub opiekuna.

1.3 Korzystanie z Usług

W zamian za dostęp do Usług zgadzasz się:

 • przestrzegać przyjętych przez  Ancestry Zasad społeczności, Zasad dotyczących plików cookie, Zasad przestrzegania praw autorskich oraz Regulaminu odnawiania i anulowania;
 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa
 • ponosić odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usług powiązanych z Twoim kontem lub danymi logowania oraz działania w ramach tych Usług;
 •  kontaktować się z nami , jeśli podejrzewasz, że Twoje konto zostało użyte bez Twojej zgody lub uważasz, że Twoje dane logowania zostały skradzione;
 • Nie odsprzedawać Usług ani nie odsprzedawać, nie powielać ani nie publikować jakichkolwiek treści lub informacji znalezionych w Usługach, z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w niniejszym Regulaminie
 • nie obchodzić funkcji związanych z bezpieczeństwem Usług, nie wyłączać ich ani nie ingerować w nie w żaden inny sposób, w tym poprzez zezwalanie nieupoważnionym podmiotom zewnętrznym na dostęp do Usług przy użyciu Pana/Pani danych uwierzytelniających;
 • Nie udostępniać danych, nie uzyskiwać dostępu do danych ani nie gromadzić danych z jakichkolwiek Usług hurtowo ani nie próbować uzyskać dostępu do danych bez zgody – ręcznie ani w sposób zautomatyzowany. Dotyczy to w szczególności korzystania ze sztucznej inteligencji, botów, crawlerów, pająków, narzędzi do odkrywania danych (data mining) czy scraperów, oraz
 • nie korzystać z Usług w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym.

1.4 Warunki dodatkowe korzystania z Usług DNA.

Celem Usług DNA jest dostarczanie wyników badań genetycznych i genealogicznych oraz powiązanych raportów do wykorzystania w celach informacyjnych, rekreacyjnych, edukacyjnych i osobistych. Używane w niniejszym Regulaminie pojęcie „Usługi DNA” odnosi się do wykorzystywania i rejestracji zestawu testowego AncestryDNA lub przekazania własnych wyników badań DNA, przetwarzania i badań genetycznych próbki, przechowywania próbki i wyodrębnionego ewentualnie DNA (w stosownych przypadkach) oraz naszych narzędzi opartych na aplikacjach internetowych albo mobilnych, które przekazują szacunki dotyczące pochodzenia etnicznego, informacje o cechach i inne genetycznie powiązane wyniki i powiązane usługi.

1.4.1 Uprawnienie do korzystania z Usług DNAb

Usługi DNA są przeznaczone dla osób, które osiągnęły wiek umożliwiający wyrażenie zgody w miejscu, w którym oferowane są Usługi DNA; musisz być co najmniej w tym wieku, aby kupić albo zarejestrować zestaw testowy AncestryDNA lub które udostępniły własne wyniki badania DNA. Aby pomóc nam zapewnić integralność i jakość naszej bazy danych oraz chronić Twoją prywatność, każda osoba dorosła, która przesyła próbkę do testu DNA lub udostępniła własne wyniki badań DNA, musi utworzyć własne konto i zarejestrować własny zestaw testowy. Podczas rejestracji należy udzielić wyraźnej zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych. Jako rodzic albo opiekun prawny możesz przekazywać nam Dane osobowe własnego małoletniego dziecka i akceptować Usługi DNA w imieniu własnego małoletniego dziecka korzystającego z Twojego konta. Rejestrując test DNA w imieniu osoby niepełnoletniej lub podając jakiekolwiek jej Dane osobowe oświadczasz, że jesteś jej rodzicem lub opiekunem prawnym. Oznacza to również, że omówiłeś(-aś) usługę DNA z tą osobą nieletnią, a ona zgodziła się na pobranie i przetwarzanie jej próbki.

1.4.2 Korzystanie z Usług DNA

Oprócz wymogów przedstawionych w rozdziale 1.3 powyżej wyrażasz również zgodę na:

 • nieodsprzedawanie zestawów testów AncestryDNA;
 • Każda dostarczana przez Ciebie próbka jest albo Twoją własną, albo została pobrana od osoby, której jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym.
 • wszelkie przesyłane Dane DNA należą do Pana/Pani;
 • nieprzesyłania nam próbek z naruszeniem zakazu eksportu lub innego przepisu;
 • dostarczając nam próbkę, nie nabywasz żadnych praw do żadnych produktów badawczych ani komercyjnych stworzonych przez nas lub naszych współpracowników/partnerów i nie otrzymasz żadnego wynagrodzenia związanego z żadnym takim badaniem ani utworzeniem takiego produktu;
 • Nie należy wykorzystywać informacji uzyskanych z Usług DNA (w tym ewentualnych pobranych Danych DNA) w całości, w części ani w połączeniu z jakąkolwiek inną bazą danych bądź usługą, do żadnych celów medycznych, diagnostycznych ani do badania ojcostwa, w żadnym postępowaniu sądowym ani w żadnym celu służącym dyskryminacji albo do działalności nielegalnej.

1.4.3Świadczenie Usług DNA przez firmę Ancestry.

Wyrażasz zgodę na to, że – w celu ułatwienia Ci korzystania z Usług DNA – będziemy bezpośrednio lub za pośrednictwem innych firm pomagających nam świadczyć te usługi:

 • przekazywać próbkę innym firmom, które pomagają nam świadczyć Usługi DNA, np. laboratoriom albo bankom materiału biologicznego;
 • wyodrębniać DNA z Twojej próbki;
 • przeprowadzać testy genetyczne w Stanach Zjednoczonych (albo w przyszłości w innych krajach) na wyodrębnionym DNA przy użyciu metod badań dostępnych obecnie albo opracowanych później;
 • porównywać Twoje Dane DNA z innymi Danymi DNA innych Użytkowników w celu świadczenia Usług DNA, w tym dopasowywania Cię do innych osób w naszej bazie danych, z którymi dzielisz DNA (masz kontrolę nad tym, czy chcesz widzieć i być widzianym przez osoby o pasującym DNA);
 • ujawniać Tobie i innym upoważnionym przez Ciebie osobom wyniki przeprowadzonych testów;
 • przechowywać Dane DNA;
 • przechowywać próbkę i wyodrębnione ewentualnie DNA w banku materiału biologicznego znajdującym się w Stanach Zjednoczonych albo zniszczyć wszelkie pozostałe próbki i wyodrębnione DNA po przetworzeniu próbki; po przesłaniu nie możemy zwrócić Twojej próbki, w tym wszelkiego wyodrębnionego DNA. Możesz zażądać, abyśmy zniszczyli próbkę i wyodrębnione ewentualnie DNA. W niektórych przypadkach możemy zniszczyć próbki lub wyodrębnione DNA w celu utrzymania jakości w banku materiału biologicznego;
 • Zezwalać niektórym naszym partnerom laboratoryjnym na wykorzystanie części aktywowanych lub inaktywowanych próbek do kalibracji lub walidacji przyrządów, sprzętu lub metod laboratoryjnych używanych do świadczenia Usług DNA; oraz
 • Wykorzystywać Twoje Informacje genetyczne i inne Dane osobowe tak, jak opisano to w niniejszym Regulaminie oraz Oświadczeniu o ochronie prywatności.

1.4.4 Pobieranie Danych DNA.

Chronimy Twoje dane zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli zdecydujesz się pobrać kopię swoich Danych DNA, kopia ta nie jest chroniona przez nasze zabezpieczenia i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie, zabezpieczanie i ochronę tych pobranych danych. Ancestry nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli celowo lub nieumyślnie zdecydujesz się udostępnić lub przekazać swoje pobrane dane DNA innym osobom. Twoje Dane DNA przeznaczone są wyłącznie do Twojego osobistego użytku.

1.4.5 Uwaga dla Użytkowników, którzy otrzymali przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych:

Jeśli otrzymałeś(-aś) przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych, dostarczona próbka może zawierać komórki z Twoim DNA, a także komórki z DNA Twojego dawcy. DNA do badań genetycznych jest wyodrębniane z komórek w próbce, a połączenie źródeł DNA może skutkować nieudanym testem albo wynikami opartymi na DNA dawcy. Dlatego zalecamy, aby osoby, które otrzymały przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych, nie wykonywały testu AncestryDNA. Jeśli już ten test został już wykonany, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dalszych wskazówek.

2. Treści Ancestry

Usługi zawierają zdjęcia, materiały wideo, dokumenty, rejestry, spisy treści i inne treści udostępniane Ci przez serwis Ancestry („Treści Ancestry”), które mogą mieć różny zakres w zależności od wybranego abonamentu i lokalizacji. Z wyjątkiem zapisów wyszukiwania WebSearch podlegających warunkom podmiotów zewnętrznych, które przechowują te zapisy, cała Treść Ancestry może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym także Treści Ancestry, które mogą znajdować się w domenie publicznej („Treści w domenie publicznej”).

2.1 Prawa własności intelektualnej do Treści Ancestry.

Wszystkie elementy Usług stworzone przez nas bądź na nasze polecenie, albo takie, do których prawa autorskie nam przyznano lub na które udzielono nam licencji, podlegają krajowym przepisom ochrony praw autorskich na całym świecie i konwencjom międzynarodowym. Abt dowiedzieć się więcej o naszych Zasadach przestrzegania praw autorskich, kliknij tutaj. Usługi mogą także zawierać będące naszą własnością znaki towarowe chronione na mocy krajowych i regionalnych przepisów i traktatów o znakach towarowych. Wszelkie wykorzystanie naszych znaków towarowych i wszelkie wynikające z tego korzyści będą należne nam. Usługi i produkty powiązane z naszymi Usługami są również chronione patentami w USA i w innych krajach na całym świecie. Więcej informacji na temat naszych patentów można uzyskać, klikając tutaj. My i nasi licencjodawcy zachowujemy prawo własności i wszelkie prawa na polu eksploatacji Usług i ich części składowych.

2.2 Korzystanie z Treści Ancestry.

Uzyskując dostęp do Treści Ancestry, zgadzasz się:

 • korzystać z Treści Ancestry tylko wtedy, gdy jest to konieczne do osobistego korzystania z Usług lub do profesjonalnego badania historii Twojej rodziny;
 • pobierać Treści Ancestry wyłącznie w związku z badaniem historii Twojej rodziny oraz w sposób wyraźnie dozwolony przez Ancestry;
 • nie usuwać informacji o prawach autorskich ani innych informacji o zastrzeżeniu ochrony dołączonych do Treści Ancestry;
 • nie wykorzystywać znacznych części Treści Ancestry poza Usługami ani w sposób niezgodny z wykupionym abonamentem; oraz
 •  kontaktować się z nami w celu uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie większej niż niewielka liczby zdjęć i dokumentów należących do treści w domenie publicznej

2.3 Systemy rekomendacji

Ancestry obsługuje określone systemy rekomendacji, w tym Ancestry Hints, Ancestry SearchMy Ancestry Feed. Nasze systemy rekomendacji filtrują treści Ancestry i użytkowników, aby poprawić wrażenia użytkowników i sugerować treści, które mogą być dla nich istotne. W ramach usługi Ancestry Hints sugerowane są dokumenty, które mogą odnosić się do osób, które użytkownik uwzględnił w swoim drzewie genealogicznym Ancestry, a użytkownik może zapisać ten dokument w swoim drzewie genealogicznym. Opcja wyszukiwania w Ancestry umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie dokumentów w całym zbiorze dokumentów Ancestry. Dzięki usłudze My Ancestry Feed użytkownicy mogą otrzymywać bieżące informacje na temat ostatnich wydarzeń związanych z ich drzewami i grupami rodzinnymi. Niektóre z naszych Usług dostarczają spersonalizowane reklamy i inne rekomendacje na podstawie gromadzonych przez nas danych, jak wyjaśniono w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

3. Twoje Treści

Niektóre Usługi mogą umożliwiać dodawanie treści, w tym w szczególności: (i) drzew genealogicznych; (ii) pamiątek rodzinnych, takich jak zdjęcia, nagrania audio/wideo i historie; (iii) adnotacji do wpisów, komentarzy, komunikatów; oraz (iv) informacji zwrotnych przekazywanych serwisowi Ancestry na temat Usług (Twoich Treści). Twoje Treści zawierające dane osobowe będą traktowane zgodnie z treścią naszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

3.1 Twoje Treści są pod Twoją kontrolą.

Serwis Ancestry nie rości sobie praw własności do Twoich Treści, nie kontroluje tego, w jaki sposób udostępniasz Twoje Treści w ramach Usług, ani nie ogranicza udostępniania Twoich Treści poza Usługami Ancestry. Możesz usuwać Twoje Treści postępując zgodnie z instrukcją przedstawioną w danej Usłudze albo logując się do Ustawień Konta i usuwając Konto. Jednakże jeżeli prześlesz opinie, adnotacje do wpisów bądź sugestie dotyczące serwisu Ancestry lub naszych Usług, wyrażasz zgodę na uznanie ich za niepoufne i niezastrzeżone oraz na to, że będziemy mogli wykorzystywać Twoje opinie, adnotacje do wpisów lub sugestie w dowolnym celu bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Ciebie i bez wynagrodzenia.

3.2 Korzystanie z Twoich Treści.

Przesyłając Twoje Treści, udzielasz serwisowi Ancestry niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, podlegającej dalszemu zbywaniu licencji na hosting, przechowywanie, indeksowanie, kopiowanie, publikowanie, dystrybucję Twoich Treści, udzielanie do nich dostępu, tworzenie dzieł pochodnych i inne wykorzystywanie Twoich Treści w celu świadczenia, promowania bądź doskonalenia Usług zgodnie z Twoimi ustawieniami prywatności i udostępniania. Możesz wygasić licencję Ancestry poprzez usunięcie Twoich Treści z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnisz Twoje Treści innym osobom, a one je wykorzystają. Wyrażasz również zgodę na to, że serwis Ancestry będzie właścicielem wszelkich indeksów i kompilacji uwzględniających Twoje Treści i może je wykorzystywać po usunięciu Twoich Treści.

3.3 Twoje obowiązki związane z Twoimi Treści.

Ponosisz odpowiedzialność za decyzję o utworzeniu, przesłaniu, opublikowaniu bądź udostępnieniu Twoich Treści. Uzyskując dostęp do Twoich Treści bądź dodając coś do nich, potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 • Dysponujesz wszelkimi niezbędnymi prawami do przesłania, publikowania lub udostępniania Twoich Treści;
 • Twoje Treści nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa.
 • Twoje Treści, które udostępnia Pan/Pani publicznie, nie będą zawierać zdefiniowanych w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności Danych osobowych dotyczących osoby żyjącej bez jej zgody. W przypadku żyjących osób nieletnich zgody musi udzielić rodzic lub opiekun;
 • Wszystkie Twoje Treści będą zgodne z Zasadami społeczności Ancestry;
 • Jeżeli udostępnisz Twoje Treści publicznie, inni użytkownicy mogą uzyskać do nich dostęp i wykorzystać je w ramach korzystania z Usług bądź w związku z korzystaniem z nich. Nie mamy obowiązku usuwać Twoich Treści po ich upublicznieniu.
 • Będziesz używać treści innych Użytkowników tylko w ramach Usług Ancestry i zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz innymi zasadami zawartymi w nim przez odniesienie;
 • Ancestry zastrzega sobie prawo do weryfikowania Twoich Treści oraz sprawdzania ich pod kątem niezgodnych z prawem treści lub innych naruszeń niniejszego Regulaminu, w tym Zasad społeczności, a także do usuwania niezgodnych z prawem treści lub Twoich Treści, które naszym zdaniem naruszają niniejszy Regulamin, bądź uniemożliwiania dostępu do nich. Usuniemy również Twoje Treści w odpowiedzi na ważny nakaz sądowy lub na mocy obowiązujących przepisów prawa; oraz
 • Poważne lub powtarzające się naruszenia albo wykroczenia spowodują zawieszenie lub usunięcie konta zgodnie z zasadami Ancestry dotyczącymi moderowania treści. Tutaj przedstawiono procedurę weryfikacji i usuwania treści przez Ancestry.

3.4 Zgłaszanie przypadków naruszenia Regulaminu.

Ancestry poinformuje każdego użytkownika, który powiadomił nas o treściach naruszających nasz Regulamin, o decyzji Ancestry w sprawie podjęcia jakichkolwiek działań w związku z tymi treściami oraz, w stosownych przypadkach, powiadomi użytkownika, który udostępnił treści, o decyzji o usunięciu treści lub ograniczeniu do nich dostępu. Każda osoba, której będzie dotyczyć decyzja Ancestry w sprawie takich treści, może skontaktować się z Ancestry tutaj, aby złożyć odwołanie lub domagać się zadośćuczynienia w związku z decyzją, jeśli osoba ta jest użytkownikiem przebywającym w Unii Europejskiej.

Jeżeli obawiasz się, że jakieś treści mogą naruszać Zasady społeczności, naruszać Twoje prawa, zawierać materiały niezgodne z prawem bądź w inny sposób naruszać niniejszy Regulamin, skontaktuj się z nami albo prześlij zgłoszenie online. Przestrzegamy praw własności intelektualnej innych osób. W sprawie skarg dotyczących naruszenia praw autorskich oraz w celu złożenia zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich i wniosku o usunięcie treści, w tym na podstawie amerykańskiej ustawy o technologiach cyfrowych (Digital Millennium Copyright Act), kliknij tutaj.

4. Odnawianie i anulowanie usług Ancestry

Twoje zakupy wszelkich Usług i abonamenty na nie podlegają Regulamin odnawiania i anulowania.

5. Zamknięcie lub zawieszenie Twojego konta

Możemy ograniczyć, zamknąć lub zawiesić Twój dostęp do Usług, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin, w tym Zasady społeczności Ancestry. Jeśli skorzystamy z tych praw, podamy Panu/Pani powód naszej decyzji. Jeśli decyzja opierać się będzie na niezgodności z prawem Twoich Treści, wyjaśnimy również, dlaczego uważamy, że są one niezgodna z prawem. Jeśli obowiązujące przepisy prawa w Twoim miejscu zamieszkania wymagają dodatkowego powiadomienia albo wszczęcia postępowania, przekażemy Ci takie powiadomienie i podejmiemy postępowanie. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie zwrócimy opłat abonamentowych ani ceny zakupu zestawu do testów DNA w przypadku utraty dostępu do Usług z powodu naruszenia Regulaminu, w tym Zasad społeczności.

Jeśli posiadasz abonament i zamkniesz swoje konto na podstawie naruszenia przez nas niniejszego Regulaminu i po wyznaczeniu nam 30-dniowego terminu na usunięcie naruszenia, w którym nie będziemy w stanie go usunąć, zwrócimy Ci wszelkie wniesione z góry opłaty w proporcjonalnej wysokości.

6. Brak zapewnień i gwarancji

Z zastrzeżeniem punktu 10.2.1, świadczymy Ci Usługi i udostępniamy Treści Ancestry w takim stanie, w jakim się obecnie znajdują. W maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie wyłączamy wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym dorozumiane gwarancje nienaruszalności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Nie składamy żadnych obietnic dotyczących (a) Treści Ancestry, (b) Twoich Treści, (c) konkretnej funkcjonalności Usług, (d) jakości, dokładności, niezawodności lub dostępności Treści Ancestry lub Usługi lub (e) tego, że Usługi będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem naszych Usług. Ancestry często przeprowadza eksperymenty i testuje nowe funkcje, które mogą nie być dostępne dla wszystkich. Ancestry nie obiecuje, że eksperymenty albo nowe funkcje pozostaną dostępne bądź zostaną rozszerzone. Ancestry może dodawać i usuwać funkcje oraz funkcjonalności w ramach Usług albo dostosowywać dostępne usługi w zależności od typu konta. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, zapoznaj się z pkt 10 oraz Regulaminem odnowienia i anulowania.

7. Ograniczenie odpowiedzialności firmy Ancestry

Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na to, że odpowiedzialność firmy Ancestry jest ograniczona do najszerszego zakresu dopuszczonego przepisami prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne niezamierzone szkody, żadne szkody rzeczywiste, przypadkowe lub wynikowe, ani za żadne straty lub roszczenia dowolnego rodzaju. Jeżeli mieszkasz na obszarze, którego prawo nie zezwala nam na szerokie ograniczenie naszej odpowiedzialności, niektóre z tych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania wobec Ciebie.

Jeśli nie jesteś zadowolony/zadowolona z jakiejś części Usług lub jakiegoś postanowienia zawartego w niniejszym Regulaminie, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Usług, a jeśli korzystasz z którejkolwiek z jakichś naszych Usług objętych abonamentem, anulowanie go zgodnie z opisem przedstawionym tutaj. Nasza całkowita odpowiedzialność za jakiekolwiek kwestie odnoszące się do Usług lub niniejszego Regulaminu ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie powodujące powstanie tej odpowiedzialności. To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy w pełni mieszkańców New Jersey.

8. Twoja odpowiedzialność kontraktowa

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić firmę Ancestry oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne, ich odnośnych członków kardy zarządzającej, członków zarządu, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy („Strony Ancestry”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań lub innych wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej), które wynikają z korzystania przez Ciebie z Usług oraz z (a) naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub innych dokumentów i polityka włączonych do niego przez odniesienie; (b) naruszenia przez Ciebie praw innych osób; lub (c) wszelkich roszczeń dotyczących Twoich Treści, w tym twierdzeń, jakoby Twoje Treści spowodowały szkodę u innej osoby. To zobowiązanie do ochrony przed odpowiedzialnością i zwolnienia z niej będzie trwać nadal po zaprzestaniu korzystania z Usług. Ponadto zwalniasz Strony Ancestry z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, postępowań sądowych lub pozwów w związku z Twoimi Treściami, w tym odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przez nas Twoich Treści, roszczeń z tytułu zniesławienia, naruszenia prywatności, praw do prywatności i wizerunku, obciążenia emocjonalnego lub straty ekonomicznej.

9. Usługi oferowane przez inne firmy

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, nie oznacza to jednak relacji sponsorowania, powiązania, aprobaty czy przyjęcia odpowiedzialności. Ancestry nie składa zapewnień ani nie udziela gwarancji dotyczących witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, ich treści, produktów ani usług. Zapoznawaj się uważnie z regulaminami wszystkich witryn podmiotów zewnętrznych oraz ich dokumentami dotyczącymi ochrony prywatności, gdyż mogą się one znacząco różnić od zasad firmy Ancestry.

10. Rozstrzyganie sporów, arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ. DOTYCZY TWOICH PRAW USTAWOWYCH, W TYM PRAWA DO ZŁOŻENIA POZWU W SĄDZIE.

Ciężko pracujemy, aby nasi klienci byli zadowoleni. Jeśli pojawi się spór między Tobą a Ancestry, naszym celem jest zapewnienie opłacalnego sposobu jego szybkiego rozwiązania. W razie jakiekolwiek obaw lub sporu dotyczących Usług, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać nieformalnie ten spór kontaktując się z nami.

10.1 Klienci ze Stanów Zjednoczonych.

Ty i Ancestry zgadzacie się, że niniejszy Regulamin odnosi się do międzystanowego obrotu handlowego i że interpretację i egzekwowanie tych postanowień arbitrażowych reguluje Federalna Ustawa Arbitrażowa.

Termin „spór” w niniejszej umowie należy rozumieć w sensie najszerszym dopuszczonym przez prawo, obejmującym w szczególności wszelkie spory między Tobą i dowolną osobą, w której imieniu podejmujesz działania w serwisie Ancestry z jednej strony a firmą Ancestry – w tym dowolną z jej jednostek nadrzędnych, zależnych, poprzedników, następców prawnych, cesjonariuszy czy jednostek stowarzyszonych – z drugiej strony, wynikające z niniejszego Regulaminu, porozumienia arbitrażowego lub Twoich interakcji lub relacji z Ancestry bądź jakkolwiek z nimi związane. Ponadto jeżeli korzystasz lub skorzystasz z Usług Ancestry bądź wejdziesz w jakąkolwiek inną interakcję z firmą Ancestry w imieniu osoby nieletniej bądź innej osoby, której jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, wyrażasz w imieniu tej osoby zgodę na to, że wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z Usług Ancestry lub interakcji z nimi bądź z nimi związane podlegają rozstrzygnięciu arbitrażowemu, o którym mowa w niniejszym ustępie, i podlegają innym określonym tutaj ustaleniom (w tym w szczególności dotyczącym odstąpienia od pozwów zbiorowych); ponadto oświadczasz, że masz prawo do zawarcia takiej umowy w imieniu osoby nieletniej lub innej. Wszelkie zaistniałe między nami spory będą rozstrzygane w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z warunkami niniejszej umowy z zastrzeżeniem poniższych trzech wyjątków:

 • Każda ze stron niniejszej umowy ma możliwość rozstrzygnięcia ewentualnego sporu przed sądem ds. drobnych roszczeń właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, o ile spór spełnia kryteria takiego rozstrzygnięcia. Jeżeli spór dotyczy zarówno 1) szkody lub zadośćuczynienia finansowego oraz 2) zabezpieczenia roszczeń albo innego zadośćuczynienia na mocy zasad słuszności, w zakresie, w jakim właściwy sąd ds. drobnych roszczeń nie rozstrzygnie w sprawie zabezpieczenia roszczeń albo innego zadośćuczynienia na mocy zasad słuszności, wówczas każda ze stron może wnieść roszczenie w związku ze szkodą lub zadośćuczynieniem finansowym przed sąd ds. drobnych roszczeń, a każde roszczenie o zabezpieczenie roszczeń albo inne zadośćuczynienie na mocy zasad słuszności zostanie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli roszczenia zawierające wniosek lub żądanie arbitrażu można było wnieść przed sąd ds. drobnych roszczeń, wówczas każda ze stron może podjąć decyzję o wniesieniu tych roszczeń przed sąd ds. drobnych roszczeń zamiast poddania ich arbitrażowi w dowolnym momencie przed wyznaczeniem arbitra, powiadamiając drugą stronę (lub pozostałe strony) na piśmie o swojej decyzji. Jeżeli postanowienie albo ograniczenie dotyczące wnoszenia pozwów do sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych zostanie uznane za nieważne, wówczas postanowienie to należy traktować jako rozdzielne względem pozostałych, zaś sprawa będzie rozstrzygana w drodze arbitrażu; postanowienie to w żadnym przypadku nie zezwala na wnoszenie pozwu zbiorowego, reprezentacyjnego ani grupowego.
 • Każda ze stron może wnieść pozew do sądu w stanie Utah wyłącznie w sprawie roszczenia patentowego albo naruszenia praw autorskich.
 • Jeśli sprawa się do tego kwalifikuje, możesz zgłosić roszczenie do odpowiedniej agencji federalnej, stanowej lub lokalnej, która może w Twoim imieniu dochodzić odszkodowania od nas.

10.1.1 Zastosowanie przepisów FAA.

Niniejsze porozumienie w sprawie arbitrażu oraz wszelkie rozbieżności zdań czy też roszczenia wynikające z albo związane z niniejszym porozumieniem w sprawie arbitrażu albo naruszeniem któregokolwiek z jego postanowień podlegają przepisom materialnym i przepisom dotyczącym postępowania określonym w Federalnej ustawie o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act) (9 U.S.C. § 1 i kolejne). Strony rozumieją i zgadzają się, że Federalna ustawa o postępowaniu arbitrażowym reguluje wyłącznie interpretację i egzekwowanie niniejszego porozumienia w sprawie arbitrażu oraz że przepisy materialne albo przepisy dotyczące postępowania obowiązujące w innym systemie prawnym nie mają zastosowania do interpretacji ani egzekwowania niniejszej umowy arbitrażowej, ani jakichkolwiek sporów albo rozbieżności zdań związanych z interpretacją bądź egzekwowaniem niniejszego porozumienia w sprawie arbitrażu.

10.1.2 Rozstrzyganie sporów poprzedzające arbitraż.

Jeżeli którakolwiek ze stron zamierza zwrócić się o arbitraż na mocy niniejszej Umowy, strona zamierzająca zwrócić się o arbitraż musi najpierw powiadomić drugą stronę sporu na piśmie na co najmniej 60 dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Wszelkie mające zastosowanie okresy przedawnienia będą traktowane łącznie w okresie tych 60 dni. Powiadomienie do Ancestry należy wysłać do Działu Prawnego Ancestry na adres Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Powiadomienie dla Ciebie zostanie przekazane poprzez wykorzystanie Twoich danych kontaktowych w bazie danych Ancestry albo, jeżeli dane te są niedostępne albo nieaktualne, poprzez usługę osobistą. Powiadomienie przekazane przez jedną ze stron musi zawierać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić odbiorcy zidentyfikowanie Twojego konta (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail używane dla tego konta), a także ocenić i podjąć próbę rozstrzygnięcia roszczenia, w tym opis roszczenia, konkretne fakty potwierdzające roszczenie, oraz żądane odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wymóg ten dotyczący powiadomienia został opracowany, aby umożliwić każdej ze stron przedstawienie uczciwej, opartej na faktach oferty ugody, jeżeli strona się na to zdecyduje. Żadna ze stron nie może wszcząć postępowania arbitrażowego, dopóki strona nie przekaże uprzednio tej informacji. W przypadku sporu dotyczącego wystarczalności tego powiadomienia, sprawę tę należy rozstrzygnąć w sądzie właściwym przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego. Jeżeli strona przekaże tę informację, a spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 60 dni, wówczas każda ze stron może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego.

10.1.3 Zasady arbitrażu.

Z wyjątkiem postanowień punktu 10.1.4 arbitraż prowadzony będzie przez organizację JAMS, przy roszczeniach nieprzekraczających 250 000 USD zgodnie z Zasadami uproszczonej procedury arbitrażowej JAMS oraz, przy roszczeniach przekraczających 250 000 USD, zgodnie z Zasadami i procedurami kompleksowego arbitrażu JAMS obowiązującymi w momencie wszczęcia postepowania arbitrażowego, z wyłączeniem wszelkich zasad lub procedur regulujących lub dopuszczających pozwy zbiorowe. Wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone w JAMS będą prowadzone indywidualnie przed pojedynczym arbitrem i nie będą łączone z roszczeniami żadnej innej osoby. W przypadku gdy żadne wniesione roszczenie albo roszczenie wzajemne nie przekracza 25 000 USD (z wyłączeniem wszelkich roszczeń dotyczących kosztów obsługi prawnej), spór zostanie rozstrzygnięty wyłącznie poprzez przedłożenie dokumentów/w drodze arbitrażu, o ile arbiter nie znajdzie uzasadnionej przyczyny, aby przeprowadzić publiczne rozpatrzenie sprawy. Każda ze stron może złożyć wnioski dyspozytywne w postępowaniu arbitrażowym, w tym w szczególności wniosek o oddalenie roszczenia lub wniosek o rozpatrzenie sprawy, zaś arbiter zastosuje standardy regulujące tego rodzaju wnioski na mocy Federalnych zasad postępowania cywilnego. To ten arbiter, a nie żaden federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, ma wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z interpretacji, zastosowania, wykonalności lub sformułowania niniejszej umowy arbitrażowej, Regulaminu lub Oświadczenia o ochronie prywatności lub związanych z nimi, w tym w szczególności wszelkich roszczeń, że całość lub jakaś część Regulaminu lub Oświadczenia o ochronie prywatności jest nieważna lub podlega unieważnieniu, niezależnie od tego, czy roszczenie podlega arbitrażowi, czy uchyleniu w drodze postępowania sądowego. Arbiter ten będzie uprawniony do przyznania każdego zadośćuczynienia, jakie byłoby dostępne w sądzie na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Orzeczenie arbitra powinno mieć formę pisemną i będzie wiążące dla stron, a jego wykonalność może stwierdzić dowolny sąd o właściwej jurysdykcji.

Aby rozpocząć arbitraż zgodnie z punktem 10.1.3, musisz wykonać następujące czynności: (a) napisać Wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego zawierający opis roszczenia i kwotę odszkodowania, które chcesz uzyskać (wzór Wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego można znaleźć na stronie www.jamsadr.com); (b) wysłać trzy kopie Wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego wraz z odpowiednią opłatą za zgłoszenie do JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; oraz (c) wysłać jedną kopię Wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego do Działu Prawnego Ancestry na adres Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Arbitraż może odbyć się w powiecie, w którym mieszkasz w momencie złożenia wniosku. Ty i Ancestry zgadzacie się ponadto poddać właściwości osobowej dowolnego sądu federalnego lub stanowego w powiecie San Francisco w Kalifornii w celu uzyskania nakazu arbitrażu, zawieszenia toczącego się postępowania arbitrażowego lub zatwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie rozstrzygnięcia wydanego przez arbitra.

Strony wybiorą arbitra w drodze wzajemnego porozumienia. Jeżeli strony nie są w stanie wybrać arbitra w drodze wzajemnego porozumienia, arbiter zostanie wybrany w następujący sposób: JAMS udostępni każdej ze stron listę 9 (dziewięciu) arbitrów ze swojego panelu arbitrów. Każda ze stron będzie mieć wówczas 10 (dziesięć) dni kalendarzowych na odrzucenie z listy wszelkich nazwisk, które uzna za nieakceptowalne. Jeżeli na listach wszystkich stron pozostanie tylko jedno wspólne nazwisko, osoba ta zostanie wyznaczona na arbitra. Jeżeli na listach wszystkich stron zostanie więcej niż jedno wspólne nazwisko, strony będą naprzemiennie odrzucać nazwiska z listy wspólnych nazwisk za pośrednictwem konferencji telefonicznej przeprowadzonej przez JAMS, zaczynając od osoby wnoszącej roszczenie, do momentu, aż pozostanie tylko jedno nazwisko. Jeżeli na listach wszystkich stron nie zostanie żadne wspólne nazwisko, JAMS sporządzi dodatkową listę 9 (dziewięciu) nazwisk, z której strony będą naprzemiennie odrzucać nazwiska za pośrednictwem konferencji telefonicznej przeprowadzonej przez JAMS, zaczynając od osoby wnoszącej roszczenie, do momentu, aż pozostanie tylko jedno nazwisko. Osoba ta zostanie wyznaczona na arbitra. Jeżeli wybrana osoba nie może pełnić tej funkcji, JAMS sporządzi kolejną listę 9 (dziewięciu) arbitrów i powtórzy proces naprzemiennego odrzucania.

Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe wobec nas, musisz zapłacić 250 USD albo inną kwotę wymaganą na mocy obowiązujących zasad JAMS. Jeśli arbiter uzna, że arbitraż nie jest niepoważny, Ancestry pokryje wszystkie inne opłaty zafakturowane przez JAMS, w tym opłaty za zgłoszenie oraz koszty arbitra i rozprawy. Opłacasz wynagrodzenia swoich adwokatów, chyba że zasady arbitrażu oraz/lub obowiązujące prawo stanowią inaczej.

10.1.4 Wiele roszczeń

Jeżeli co najmniej 25 osób złoży powiadomienie o sporze z Ancestry, wnosząc podobne roszczenia, zaś pełnomocnik osób wnoszących roszczenia jest ten sam albo też jeżeli w odniesieniu do tych osób pełnomocnicy działają w porozumieniu, w przypadku gdy roszczenia są rozstrzygane w drodze arbitrażu, nie będą rozstrzygane przed JAMS zgodnie z regulaminem JAMS, lecz przed American Arbitration Association („AAA”), jak określono poniżej.

W pierwszej fazie 12 postępowań arbitrażowych będzie przebiegać zgodnie z Regulaminem arbitrażu konsumenckiego AAA, każde przed pojedynczym arbitrem. Roszczenia innych osób, które zgłosiły podobne roszczenia i które są reprezentowane przez tego samego pełnomocnika albo też jeżeli w odniesieniu do tych osób pełnomocnicy działają w porozumieniu, nie będą składane do AAA do czasu zakończenia tego wstępnego postępowania typu „bellwether” i globalnej mediacji opisanej poniżej. Bieg każdego obowiązującego okresu przedawnienia zostanie wstrzymany od daty powiadomienia o sporze opisanego w punkcie 10.1.2 do zakończenia danego postępowania typu „bellwether” i globalnej mediacji opisanej poniżej.

Pełnomocnik Ancestry i pełnomocnik osób składających roszczenia wybiorą po sześć spraw do rozpatrzenia w pierwszej kolejności w drodze arbitrażu w tych indywidualnych postępowaniach typu „bellwether”. Każde z tych 12 postępowań arbitrażowych będzie prowadzone przez odrębnego arbitra. AAA przedstawi listę proponowanych arbitrów dla każdego z tych 12 postępowań arbitrażowych. Jeżeli strony nie będą w stanie wybrać arbitrów z tych list, każda ze stron ma 14 dni kalendarzowych od daty przekazania listy, w ciągu których może skreślić maksymalnie dwa nazwiska, wobec których wyrażono sprzeciw, ponumerować pozostałe nazwiska w preferowanej kolejności i zwrócić listę do AAA. AAA wyznaczy następnie z każdej listy tego arbitra, który nie został skreślony i zajmuje najwyższą pozycję, który z kolei będzie przewodniczył każdemu z 12 postępowań arbitrażowych.

Po wydaniu ostatecznego, pisemnego orzeczenia w każdym z tych 12 postępowań arbitrażowych, Ancestry i wszystkie osoby, które zgłosiły podobne roszczenia i które są reprezentowane przez tego samego pełnomocnika albo jeżeli w odniesieniu do tych osób pełnomocnicy działają w porozumieniu, będą uczestniczyć w globalnej mediacji. Pełnomocnik Ancestry i pełnomocnik osób, które zgłosiły podobne roszczenia, wspólnie wybiorą mediatora. W przypadku, gdy strony nie są w stanie uzgodnić mediatora, pełnomocnik Ancestry i pełnomocnik osób, które zgłosiły podobne roszczenia, zaproponują po czterech potencjalnych mediatorów – propozycje te nie mogą obejmować żadnej osoby, która pełniła rolę arbitra w 12 postępowaniach typu „bellwether”. Pełnomocnik Ancestry i pełnomocnik osób, które zgłosiły podobne roszczenia, będą kolejno skreślać mediatorów z listy ośmiu nazwisk; jako pierwszy kandydata z listy skreśli pełnomocnik osób, które zgłosiły podobne roszczenia, aż do momentu, gdy pozostanie jeden mediator, który będzie pełnił funkcję mediatora. Mediator otrzyma zanonimizowane w uzasadnionym stopniu wersje pisemnych orzeczeń arbitrażowych wydanych w każdym z 12 postępowań arbitrażowych typu „bellwether”. Ancestry pokryje opłatę za mediację. Strony będą miały 90 dni na zakończenie mediacji, chyba że strony wspólnie uzgodnią przedłużenie tego okresu.

W przypadku, gdy mediacja nie doprowadzi do rozstrzygnięcia wszystkich roszczeń, Ancestry albo osoby, które zgłosiły podobne roszczenia (i których roszczenia nie zostały rozstrzygnięte w początkowym postępowaniu typu „bellwether”) mogą zdecydować się na postępowanie w sądzie albo w drodze indywidualnego arbitrażu w AAA. Jeśli Ancestry zdecyduje się na postępowanie sądowe, wszystkie sprawy będą rozpatrywane w sądzie. Jeśli Ancestry zdecyduje się na postępowanie arbitrażowe, każda osoba, która zgłosiła podobne roszczenia (i której roszczenia nie zostały rozstrzygnięte w wyjściowym postępowaniu typu „bellwether”), może nadal zdecydować się na postępowanie sądowe zamiast arbitrażu. W zakresie, w jakim którakolwiek ze stron zdecyduje się wszcząć postępowanie sądowe, roszczenia te będą rozpatrywane przez właściwy sąd w stanie Utah. Zgodnie z pkt 10.1.5 poniżej, wszelkie takie roszczenia, które będą rozpatrywane w sądzie, nie będą rozpatrywane jako powództwo grupowe ani reprezentacyjne.

Sąd właściwy będzie upoważniony do wyegzekwowania niniejszego pkt 10.1.4, a w razie potrzeby do zakazania składania zbiorowych wniosków o wszczęcie postępowania arbitrażowego wobec Ancestry w zakresie, w jakim którakolwiek ze stron nie przestrzega procedur określonych w niniejszym pkt 10.1.4. W przeciwnym razie to arbiter, a nie żaden federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, ma wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z interpretacji, zastosowania, wykonalności lub sformułowania niniejszej umowy arbitrażowej, Regulaminu lub Oświadczenia o ochronie prywatności lub związanych z nimi, w tym w szczególności wszelkich roszczeń, że całość lub jakaś część Regulaminu lub Oświadczenia o ochronie prywatności jest nieważna lub podlega unieważnieniu, niezależnie od tego, czy roszczenie podlega arbitrażowi, czy uchyleniu w drodze postępowania sądowego.

10.1.5 Brak możliwości występowania z pozwem zbiorowym.

Postanowienie to będzie określane mianem „odstąpienia od pozwów zbiorowych”. Każda ze stron zgadza się, że każda ze stron może rozstrzygać spory z drugą stroną wyłącznie w drodze indywidualnej i nie może wnieść roszczenia w charakterze powoda albo członka grupy wnoszącej pozew zbiorowy albo reprezentacyjny. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w pkt 10.1.4 powyżej, spory poszczególnych osób nie mogą być łączone ze sporami innych osób. Postanowienie to ma zastosowanie zarówno do sporów rozstrzyganych w drodze arbitrażu jak i wszelkich sporów rozstrzyganych w drodze postępowania sądowego, w przypadku wystąpienia tego rodzaju sporów. Jeżeli jakikolwiek sąd albo arbiter stwierdzi, że odstąpienie od pozwów zbiorowych określone w niniejszym ustępie jest z jakiegokolwiek powodu nieważne bądź niewykonalne albo że arbitraż może być prowadzony na zasadzie zbiorowej albo reprezentacyjnej, wówczas powyższe postanowienia dotyczące arbitrażu zostaną uznane za nieważne w całości i uważać się będzie, że strony nie zgodziły się na arbitraż w sporach. W takich przypadkach spór należy rozstrzygnąć w sądzie federalnym albo właściwym sądzie stanowym w stanie Utah, nie zaś w drodze arbitrażu.

Orzeczenie arbitrażowe i potwierdzający je wyrok mają zastosowanie wyłącznie do określonej sprawy i nie są wiążące dla żadnej ze stron w żadnej innej sprawie.

10.1.6 Rozdzielność postanowień.

Z wyjątkiem postanowień odstąpienia od pozwów zbiorowych, jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznane za nieważne, niewykonalne, sprzeczne, niewiążące albo podlegające unieważnieniu, w części albo w całości, orzeczenie to nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień umowy arbitrażowej. Wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

10.1.7 Zmiany w tym rozdziale.

Ancestry powiadomi z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem o wszelkich zmianach mających wpływ na treść tego rozdziału publikując powiadomienie o modyfikacjach Regulaminu w Usługach, wysyłając do Ciebie wiadomość lub w inny sposób powiadamiając Cię, gdy jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie. Zmiany zaczną obowiązywać trzydzieści (30) dni po ich opublikowaniu w Usługach lub przesłaniu do Ciebie.

Zmiany w tym rozdziale będą miały zastosowanie prospektywnie tylko do roszczeń powstałych po upływie trzydziestu (30) dni. Jeśli jakiś sąd lub arbiter zdecyduje, że niniejszy podrozdział dotyczący „Zmian w tym rozdziale” jest niewykonalny lub nieważny, wówczas podrozdział ten zostanie oddzielony od rozdziału zatytułowanego „Rozstrzyganie sporów, arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych”, a sąd ten lub arbiter zastosują pierwszy rozdział Arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych istniejący po rozpoczęciu korzystania z Usług przez Ciebie.

10.1.8 Obowiązywanie postanowień.

Niniejszy rozdział Rozstrzyganie sporów, arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych pozostanie w mocy po zamknięciu Twojego konta lub zakończeniu korzystania z Usług.

10.2 Klienci spoza Stanów Zjednoczonych.

Jeżeli jesteś klientem niebędącym konsumentem na terytorium UE albo przebywającym w dowolnym miejscu poza terytorium Stanów Zjednoczonych, wyrażasz zgodę, aby irlandzkie sądy miały wyłączną jurysdykcję w związku ze wszystkimi sporami (umownymi albo nieumownymi) dotyczącymi niniejszej Umowy.

10.2.1 Konsumenci z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej albo Wielkiej Brytanii, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta do powoływania się na takie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego. Udzielamy gwarancji, że Usługa będzie zgodna z prawem w momencie dostawy i w okresie obowiązywania naszej umowy. W ramach tej gwarancji ponosimy odpowiedzialność z tytułu wszelkich przypadków niezgodności Usługi i mogą Ci przysługiwać środki prawne na mocy przepisów prawa miejscowego. Powiadomimy Cię z możliwie największym wyprzedzeniem o usunięciu, zawieszeniu albo zatrzymaniu Usługi albo dowolnej funkcji.

Jeśli jesteś konsumentem na terytorium Unii Europejskiej, przysługuje Ci prawo do wnoszenia wszelkich postępowań sądowych dotyczących tej Umowy przed sąd właściwy Twojego miejsca zamieszkania albo sąd właściwy siedziby Ancestry w Irlandii. Jeśli jesteś konsumentem z Wielkiej Brytanii, masz prawo do wszczynania wszelkich postępowań sądowych związanych z niniejszą Umową w sądzie właściwym w Anglii i Walii, a oprócz tego przyjmujesz wyłączną właściwość sądów w Anglii i Walii w odniesieniu do wszystkich sporów (umownych albo pozaumownych) związanych z niniejszą Umową. Jeżeli Ancestry dąży do wyegzekwowania któregokolwiek ze swoich praw przeciwko Tobie jako konsumentowi, możemy to zrobić wyłącznie przed sądem właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Z zastrzeżeniem powyższego Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie ogranicza praw firmy Ancestry do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w innej jurysdykcji lub do ubiegania się o przejściowe, zabezpieczające lub tymczasowe zadośćuczynienie w sądach innej jurysdykcji.

Informacje dla konsumentów z Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem 524/2013: Komisja Europejska gwarantuje, że jeżeli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, przysługuje Ci prawo do skierowania sporu do unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (Online Dispute Resolution, ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Prawo właściwe

Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług w Stanach Zjednoczonych, niniejszy Regulamin i korzystanie z Usług podlegają przepisom prawa stanu Utah oraz, w stosownych przypadkach, przepisom prawa Stanów Zjednoczonych. Wszelkie roszczenia niepodlegające arbitrażowi i wniesione w Stanach Zjednoczonych będą podlegać wyłącznie jurysdykcji sądów z siedzibą w stanie Utah. Z zastrzeżeniem ust. 10.2.1 jeśli uzyskujesz dostęp do Usług poza terytorium Stanów Zjednoczonych, niniejszy Regulamin podlega prawu Irlandii.

11. Postanowienia dodatkowe

11.1 Modyfikacje.

Możemy zmodyfikować niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i zobowiązujemy się powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach poprzez opublikowanie informacji za pośrednictwem Usług albo wiadomości e-mail. Istotne zmiany wchodzą w życie w ciągu trzydziestu dni od ich opublikowania, z wyjątkiem zmian dotyczących nowych Usług albo wymogów prawnych, które wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze korzystanie przez Ciebie z Usług oznacza zaakceptowanie przez Ciebie zmodyfikowanego Regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz zmian, należy przerwać korzystanie z Usług oraz anulować abonament, w stosownych przypadkach.

11.2 Całość porozumienia.

Niniejszy Regulamin i inne dokumenty włączone do niego poprzez odniesienie, stanowią całość porozumienia między Tobą a Ancestry dotyczącego korzystania przez Ciebie z Usług i zastępuje wszelkie ewentualne wcześniejsze porozumienia.

11.3 Przeniesienie praw i obowiązków.

Zastrzegamy sobie prawo do cesji lub przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli Ancestry albo inny dostawca Usług zostaną nabyci albo przekazani innemu podmiotowi (w całości albo w części, w tym w związku z postępowaniem upadłościowym albo podobnym), zgadzasz się, aby firma Ancestry mogła udostępniać Twoje Dane osobowe i Twoje treści temu podmiotowi. Nie możesz przenieść żadnych ze swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez pisemnej zgody Ancestry. Nie występują zewnętrzne osoby uprawnione z tytułu niniejszego Regulaminu.

11.4 Rozdzielność postanowień.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, niewykonalność jakiejkolwiek jego rozdziału lub klauzuli nie wpłynie na wykonalność jego pozostałych warunków.

11.5 Brak zrzeczenia się praw.

Niewyegzekwowanie przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się naszych praw przysługujących na mocy tego postanowienia oraz zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.

11.6 Osoby małoletnie w wieku do 13 lat.

Ancestry nie wyszukuje ani nie gromadzi świadomie żadnych Danych osobowych bezpośrednio od żadnych osób w wieku poniżej 13 lat i dołoży uzasadnionych z komercyjnego punktu widzenia starań, aby usunąć tego rodzaju dane z naszych systemów.

11.7 Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej

Ancestry nie jest agencją sporządzającą raporty konsumenckie według definicji w Ustawie o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej („Fair Credit Reporting Act, FCRA”), a informacje, do których można uzyskać dostęp w Usługach, nie zostały zebrane w całości ani w części w celu dostarczenia raportów konsumenckich, zgodnie z definicją w FCRA. NIE BĘDZIESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG JAKO CZYNNIKA PRZY (1) USTALANIU OSOBISTEJ KWALIFIKOWALNOŚCI DO KREDYTU OSOBISTEGO LUB UBEZPIECZENIA ANI PRZY OCENIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z OBECNYMI KONSUMENCKIMI ZOBOWIĄZANIAMI KREDYTOWYMI, (2) OCENIE KOGOKOLWIEK W CELU ZATRUDNIENIA, AWANSOWANIA, ZMIANY PRZYDZIAŁU PRACY LUB UTRZYMANIA ZATRUDNIENIA (W TYM M.IN. ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DOMOWYCH, TAKICH JAK OPIEKUNKI DO DZIECI, PERSONEL SPRZĄTAJĄCY, NIANIE, WYKONAWCY I INNE OSOBY), ANI PRZY (3) JAKICHKOLWIEK INNYCH OSOBISTYCH TRANSAKCJACH BIZNESOWYCH Z INNYMI OSOBAMI (W TYM M.IN. PRZY WYNAJMOWANIU MIESZKANIA).

11.8 Polityka zgłaszania nieproszonych pomysłów

Ancestry nie akceptuje, weryfikuje i nie rozpatruje zgłaszanych nieproszonych pomysłów ani materiałów (w tym w szczególności nowych kampanii reklamowych, nowych promocji, nowych produktów albo technologii, procesów, materiałów, planów marketingowych albo nowych nazw produktów) z wyjątkiem tych, o które firma Ancestry wyraźnie zawnioskowała. Prosimy nie przesyłać swoich nieproszonych pomysłów ani materiałów do Ancestry ani do nikogo w Ancestry. Jeżeli je prześlesz, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Ancestry potraktuje przesłane przez Ciebie nieproszone pomysły i materiały jako niepoufne i niezastrzeżone oraz że firmie Ancestry będzie przysługiwać prawo do nieograniczonego wykorzystywania tych pomysłów i materiałów, bez zobowiązań, umownych albo innych, oraz nie wypłaci Tobie wynagrodzenia.

 

Niniejszy Regulamin zostały skonsolidowany z wcześniejszych oddzielnych wersji. Aby zapoznać się z wcześniejszymi wersjami regulaminów korzystania z Usług, kliknij tutaj.