Smluvní podmínky společnosti Ancestry

Datum účinnosti: 17. ledna 2024

 

Shrnutí změn

Toto shrnutí vám má pomoci lépe porozumět nedávným změnám ve Smluvních podmínkách společnosti Ancestry a tomu, jak se vás tyto změny mohou týkat. Doporučujeme vám, abyste si přečetli Smluvní podmínky jako celek spolu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Nejnovější změny:

 • Přidali jsme text, který lépe vysvětluje, jak je vámi nahraný obsah používán ve Službách Ancestry ®, a vaši odpovědnost za takový obsah, aby byla naše platforma bezpečná.
 • Přidali jsme text týkající se nových funkcí ve spojitosti se službou shod AncestryDNA® a funkcí nebo službou AncestryDNA®, které mohou být v budoucnu spuštěny.
 • Přidali jsme text, který objasňuje podmínky týkající se vašeho využívání Služeb.
 • Přidali jsme text, který popisuje způsob, jak používáme doporučovací systémy.

Vítejte v Ancestry®, největším světovém online zdroji rodinné historie umožňujícím sestavit rodokmen, najít nové předky a sdílet objevy s rodinou. Přečtěte si prosím pozorně následující Smluvní podmínky, protože upravují vaše používání produktů a služeb od společnosti Ancestry a našich přidružených společností. Abychom vám usnadnili čtení těchto Smluvních podmínek, rozdělili jsme je do následujících částí:

 

1.   Úvod do služeb
2.   Obsah Ancestry
3.   Váš obsah
4.   Obnovení a zrušení Služeb Ancestry
5.   Ukončení nebo pozastavení vašeho Účtu
6.   Žádné záruky
7.   Omezení odpovědnosti společnosti Ancestry
8.   Vaše odškodnění
9.   Služby nabízené jinými společnostmi
10.   Řešení sporů, arbitráž a zřeknutí se hromadné žaloby
11.   Různé

1.  Úvod a služby:

Používáním webových stránek, služeb a mobilních aplikací, které odkazují na tyto Smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“), tedy Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives® a WeRemember®, jakož i dalších souvisejících značek (dále jen „Služby“), souhlasíte s těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se budou vztahovat i na všechny nové funkce, které budou v budoucnu součástí Služeb.

Tyto Podmínky uzavíráte s konkrétním subjektem společnosti Ancestry v závislosti na tom, jakou službu používáte a kde se nacházíte. Podívejte se prosím na seznam subjektů Ancestry podle Služby a zeměpisné polohy zde. Všechny zmínky o „Ancestry“, „nás“, „my“ nebo „naše“ v těchto podmínkách odkazují na příslušný subjekt Ancestry v tomto seznamu. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit subjekt Ancestry, který je smluvní stranou těchto Podmínek.

Tyto Podmínky přes odkazy začleňují další zásady a pokyny, včetně Komunitních pravidel, Zásad používání souborů cookie, Zásad ochrany autorských práv, Podmínek obnovení a zrušení členství, jakož i naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, které vysvětluje, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Pečlivě si prosím přečtěte všechny tyto dokumenty, abyste porozuměli svým právům a povinnostem při používání těchto Služeb. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, neměli byste naše Služby používat.

Když se zaregistrujete k nové Službě nebo využijete propagační akce nebo speciální nabídky, mohou platit další podmínky. Tyto podmínky vám budou sděleny předem a stanou se součástí vaší dohody s námi. Pokud jsou jakékoli další podmínky v rozporu s těmito Podmínkami, mají tyto další podmínky přednost.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek nebo našich Služeb, kontaktujte nás prosím.

1.1 Neočekávané výsledky

Při používání našich služeb můžete o sobě nebo své rodině zjistit neočekávané skutečnosti. Můžete také narazit na obsah, který považujete za urážlivý, nepřesný nebo jinak nevhodný. I když můžete mít silnou emocionální reakci, stejně jako ostatní, s nimiž tato odhalení sdílíte, výslovně souhlasíte s tím, že převezmete veškerá rizika spojená s vaším používáním Služeb a nebudete společnost Ancestry činit odpovědnou za jakékoli sociální, emocionální nebo právní důsledky takových odhalení nebo zkušeností. Další informace o omezené odpovědnosti společnosti Ancestry naleznete v článku 7 těchto Podmínek.

1.2 Způsobilost k využívání Služeb

Každý, kdo používá Služby, ať již jako neregistrovaný host, bezplatný registrovaný host, platící předplatitel nebo kupující či aktivátor nějaké sady AncestryDNA, je „Uživatelem“. Uživatelé si možná budou muset zaregistrovat účet, aby mohli používat určité Služby, a vy souhlasíte s tím, že při registraci poskytnete přesné, úplné a aktuální informace.

Služby jsou určeny těm, kdo dosáhli věku, kdy jsou způsobilí k udělení souhlasu tam, kde jsou Služby nabízeny. Pokud jste ve věku od 13 let do dosažení věku způsobilosti pro udělení souhlasu v místě, kde žijete, můžete Služby (s výjimkou DNA Služeb) používat se svolením rodičů, nebo zákonných zástupců. Dětem mladším 13 let není povoleno vytvářet účty, ale mohou používat AncestryClassroom prostřednictvím své školy (je-li tam k dispozici) a se svolením rodičů, nebo zákonných zástupců.

1.3  Používání služeb

Výměnou za přístup ke Službám souhlasíte, že:

 • budete dodržovat Komunitní pravidla, Zásady používání souborů cookie, Zásady ochrany autorských práv a Podmínky obnovení a zrušení členství v Ancestry
 • budete dodržovat všechny platné zákony
 • ponesete odpovědnost za veškeré používání a aktivity ve Službách prováděné prostřednictvím vašeho účtu nebo s vašimi přihlašovacími údaji
 • budete nás kontaktovat , pokud budete mít podezření, že váš účet byl použit bez vašeho oprávnění, nebo pokud se budete domnívat, že vaše přihlašovací údaje byly odcizeny
 • nebudete přeprodávat Služby ani nebudete přeprodávat, reprodukovat nebo zveřejňovat jakýkoli obsah nebo informace nalezené ve Službách, s výjimkou případů výslovně popsaných v těchto Podmínkách
 • nebudete obcházet, vypínat ani jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Služeb a ani nedovolíte neoprávněným třetím stranám přístup ke Službám pomocí svých přihlašovacích údajů
 • nebudete sdílet data, ani k nim přistupovat, ani je hromadně shromažďovat, ani se pokoušet k datům přistupovat bez povolení – ať už ručně, nebo automatizovanými prostředky. To mimo jiné zahrnuje využití veškeré umělé inteligence, programů, robotů, prohledávačů, prostředků pro data mining nebo scraperů a
 • nebudete využívat Služby v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením.

1.4 Další podmínky vztahující se na vaše používání Služeb DNA

Účelem Služeb DNA je poskytovat genetické a genealogické výsledky a související zprávy pro vaše informační, rekreační, vzdělávací a osobní výzkumné účely. V rámci těchto Podmínek se pod pojmem „Služby DNA“ rozumí používání a registrace testovací sady AncestryDNA nebo nahrávání vašich dat DNA, zpracování a genetické testování vašeho vzorku, uchovávání vašeho vzorku a veškeré extrahované DNA (v uplatnitelném rozsahu) a naše nástroje založené na webových nebo mobilních aplikacích, které vám poskytnou odhady etnické příslušnosti, informace o rysech a další genetické výsledky a související služby.

1.4.1 Způsobilost k využívání Služeb DNA

Služby DNA jsou určeny pro ty, kteří dosáhli věku pro udělení souhlasu tam, kde jsou Služby DNA nabízeny a pro zakoupení nebo registraci testovací sady AncestryDNA či nahrávání svých DNA dat musíte dosáhnout alespoň tohoto věku. Abychom mohli zajistit integritu a kvalitu naší databáze a chránit vaše soukromí, musí si každý dospělý, který předloží vzorek pro test DNA nebo nahraje svá DNA data, vytvořit vlastní účet a zaregistrovat vlastní test. Během registrace musíte výslovně souhlasit se zpracováním citlivých osobních údajů. Jako rodič, nebo zákonný zástupce nám můžete poskytnout Osobní údaje svého vlastního nezletilého dítěte a můžete přijmout Služby DNA jménem svého vlastního nezletilého dítěte používajícího váš účet. Registrací testu DNA za nezletilé dítě nebo zasláním jakýchkoli Osobních údajů o něm prohlašujete, že jste jeho rodičem, nebo zákonným zástupcem. Souhlasíte také s tím, že jste s nezletilým Služby DNA projednali a že nezletilý souhlasí s odběrem a zpracováním svého vzorku.

1.4.2 Vaše používání Služeb DNA

Kromě požadavků v článku 1.3 výše rovněž souhlasíte, že:

 • nebudete dále prodávat testovací sady AncestryDNA
 • jakýkoli vzorek, který poskytnete, je buď váš vlastní, nebo dodaný osobou, které jste rodičem, nebo zákonným zástupcem
 • veškerá nahraná DNA data jsou vaše vlastní
 • nepošlete nám vzorek v rozporu se zákazem vývozu nebo jiným zákonem
 • poskytnutím nám vzorku nezískáte žádná práva na výzkumné nebo komerční produkty vyvinuté námi nebo našimi spolupracovníky/partnery a neobdržíte žádnou kompenzaci související s takovým výzkumem nebo vývojem produktů a
 • nebudete používat informace získané ze Služeb DNA (včetně jakýchkoli stažených DNA dat) vcelku, zčásti nebo v kombinaci s jakoukoli jinou databází nebo službou, pro jakékoli lékařské, diagnostické nebo otcovské testování, v jakémkoli soudním řízení nebo pro jakékoli diskriminační účely či nezákonnou činnost.

1.4.3 Poskytování Služeb DNA společností Ancestry

Souhlasíte také s tím, že za účelem toho, abychom vám usnadnili používání Služeb DNA, můžeme přímo nebo prostřednictvím jiných společností, které nám pomáhají poskytovat služby DNA:

 • poskytnout váš vzorek jiným společnostem, které nám pomáhají poskytovat Služby DNA, například našim laboratorním partnerům nebo biobankám
 • extrahovat DNA z vašeho vzorku
 • provádět genetické testy ve Spojených státech (nebo v budoucnu v jiných zemích) na extrahované DNA pomocí testovacích metod, které jsou nyní k dispozici nebo které budou později vyvinuty
 • porovnávat vaše DNA data s DNA daty ostatních Uživatelů za účelem poskytování Služeb DNA, včetně porovnávání s ostatními osobami v naší databázi, s nimiž sdílíte DNA (je na vás, zda chcete vidět a být viděni osobami, jejichž DNA se s vaší shoduje)
 • zpřístupňovat vám a dalším osobám, které k tomu zmocníte, výsledky provedených testů
 • uchovávat vaše DNA data
 • uchovávat váš vzorek a veškerou extrahovanou DNA v biobankách nacházejících se ve Spojených státech nebo po zpracování zničit zbývající vzorek a extrahovanou DNA; jakmile nám vzorek odešlete, váš vzorek, včetně veškeré extrahované DNA, vám již nebude možné vrátit. Můžete požádat, abychom zničili váš vzorek i veškerou extrahovanou DNA. V určitých případech můžeme zničit vzorky anebo extrahovanou DNA, abychom udrželi úrovně kvality biobanky.
 • Umožnit některým našim laboratorním partnerům použít část aktivovaných nebo inaktivovaných vzorků ke kalibraci nebo validaci přístrojů, zařízení nebo laboratorních metod používaných při poskytování Služeb DNA a
 • používat vaše Genetické informace a další Osobní údaje, jak je to popsáno v těchto Podmínkách a v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

1.4.4 Stažení vašich DNA dat

Vaše údaje chráníme tak, jak je to popsáno v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete stáhnout kopii svých DNA dat, tato kopie není chráněna našimi bezpečnostními opatřeními a za uložení, zabezpečení a ochranu těchto stažených dat nesete výhradní odpovědnost vy. Společnost Ancestry nenese žádnou odpovědnost, pokud se rozhodnete sdílet nebo přenášet stažená DNA data s jinými osobami, ať už úmyslně nebo neúmyslně. Vaše DNA data jsou určena pouze pro vaše osobní použití.

1.4.5 Poznámka pro Uživatele, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo kmenových buněk

Pokud jste podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo kmenových buněk, může vámi poskytnutý vzorek obsahovat buňky s vaší DNA i buňky s DNA vašeho dárce. DNA pro genetické testování se extrahuje z buněk ve vašem vzorku a kombinace zdrojů DNA může vést k neúspěšnému testu nebo k výsledkům založeným na DNA vašeho dárce. Proto těm, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo kmenových buněk, doporučujeme, aby test AncestryDNA nepodstupovali. Pokud jste již test podstoupili, kontaktujte nás prosím ohledně další pomoci.

2. Obsah Ancestry

Služby obsahují fotografie, videa, dokumenty, záznamy, indexy obsahu a další obsah, který vám poskytuje společnost Ancestry („Obsah Ancestry“), který se může lišit v závislosti na vašem předplatném a místě pobytu. S výjimkou záznamů WebSearch, které se řídí podmínkami třetích stran, které tyto záznamy hostují, smí být veškerý Obsah Ancestry používán pouze v souladu s těmito Podmínkami, včetně Obsahu Ancestry, který rovněž může být veřejnou doménou („Obsah veřejné domény“).

2.1 Práva duševního vlastnictví k obsahu Ancestry

Všechny prvky Služeb, které jsou vytvářeny námi nebo pod naším vedením, nebo pokud nám byla postoupena nebo licencována autorská práva, podléhají celosvětově specifické ochraně autorských práv a mezinárodním úmluvám. Další informace o našich Zásadách ochrany autorských práv najdete kliknutím zde. Služby také zahrnují ochranné známky, které vlastníme, a jsou chráněny podle zákonů a smluv o ochranných známkách specifických pro jednotlivé země a regiony. Všechna použití našich ochranných známek a veškerý goodwill z toho vyplývající budou v náš prospěch. Služby a produkty spojené s našimi Službami jsou také chráněny patenty v USA a dalších zemích po celém světě. Pro více informací o našich patentech klikněte zde. My a naši poskytovatelé licencí si ponecháváme vlastnictví a všechna práva k využívání Služeb a jejich součástí.

2.2 Vaše používání Obsahu Ancestry

Při přístupu k Obsahu Ancestry souhlasíte, že:

 • budete používat Obsah Ancestry pouze v souvislosti se svým osobním využíváním Služeb nebo odborným výzkumem rodinné historie;
 • budete stahovat Obsah Ancestry pouze v souvislosti se svým výzkumem rodinné historie nebo pokud to společnost Ancestry výslovně povoluje;
 • nebudete odstraňovat upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická upozornění na Obsah Ancestry;
 • nebudete používat významné části Obsahu Ancestry mimo Služby nebo způsobem, který je v rozporu s vaším předplatným; a
 • budete nás kontaktovat ohledně získání písemné svolení k použití většího než malého počtu fotografií a dokumentů, které jsou Obsahem veřejné domény.

2.3 Doporučovací systémy

Společnost Ancestry provozuje některé doporučovací systémy, včetně Ancestry Hints, Ancestry Search a My Ancestry Feed. Díky našim doporučovacím systémům je filtrován obsah Ancestry a uživatelů, aby byl zlepšen váš uživatelský zážitek a navrhován obsah, který je pro vás relevantní. Systém Ancestry Hints funguje tak, že navrhuje záznamy, jež se mohou týkat osob, které uživatel zařadil do svého rodokmenu Ancestry a umožní uživateli vložit takový záznam do svého rodokmenu. Systém Search on Ancestry umožňuje uživateli vyhledávat záznamy v celé sbírce záznamů společnosti Ancestry. Systém My Ancestry Feed pomáhá uživatelům být informováni o nejnovějších událostech v souvislosti s jejich rodokmeny a rodinnými skupinami. Některé naše Služby vám poskytují personalizovanou reklamu a další doporučení na základě údajů, které shromažďujeme, jak je vysvětleno v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

3. Váš obsah

Některé Služby vám mohou umožnit přispívat obsahem, mimo jiné včetně: (i) rodokmenů; (ii) rodinných vzpomínek, jako jsou fotografie, audio/video nahrávky a příběhy (iii) poznámek k záznamům, komentářů, zpráv a (iv) zpětné vazby poskytnuté společnosti Ancestry ohledně Služeb („Váš obsah“). S Vaším obsahem, ve kterém jsou Osobní údaje, bude nakládáno v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů.

3.1 Váš obsah řídíte vy sami

Společnost Ancestry si nenárokuje vlastnická práva k Vašemu obsahu, neřídí, jak se rozhodnete sdílet Svůj obsah v rámci Služeb, ani neomezuje způsob sdílení Vašeho obsahu mimo Služby společnosti Ancestry. Svůj obsah můžete smazat buď podle pokynů uvedených v rámci Služeb, nebo tak, že se přihlásíte do Nastavení účtu a svůj Účet smažete. Pokud však odešlete zpětnou vazbu, poznámky k záznamům nebo návrhy týkající se společnosti Ancestry nebo našich Služeb, berete na vědomí, že nejsou považovány za důvěrné a chráněné, a my můžeme vaši zpětnou vazbu, anotace záznamů nebo návrhy použít k jakémukoli účelu, aniž bychom se k něčemu zavazovali nebo vám za to poskytovali jakoukoli kompenzaci.

3.2 Použití Vašeho obsahu

Odesláním Svého obsahu udělujete společnosti Ancestry nevýhradní, sublicencovatelnou, celosvětovou, bezplatnou licenci k hostování, ukládání, indexování, kopírování, publikování, šíření, poskytování přístupu k Vašemu obsahu, vytváření odvozených děl a jinému použití Vašeho obsahu za účelem poskytování, propagace nebo zlepšování Služeb v souladu s vaším nastavením soukromí a sdílení. Licenci společnosti Ancestry můžete ukončit smazáním Svého obsahu, s výjimkou případů, kdy jste ho sdíleli s ostatními a oni Váš obsah použili. Souhlasíte rovněž s tím, že společnost Ancestry vlastní veškeré indexy a kompilace, které zahrnují Váš obsah, a může je používat i po odstranění Vašeho obsahu.

3.3 Vaše odpovědnost za Váš obsah

Jste odpovědní za rozhodnutí vytvořit, nahrát, zveřejnit nebo sdílet Svůj obsah. Přispěním nebo přístupem ke Svému obsahu souhlasíte, že:

 • máte všechna potřebná zákonná práva k nahrání, zveřejnění nebo sdílení Svého obsahu
 • Váš obsah neporušuje žádné platné zákony.
 • Váš obsah, který veřejně sdílíte, nebude zahrnovat osobní údaje žijící osoby, jak jsou definované v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, bez jejího souhlasu. v případě žijících nezletilých získáte souhlas jejich rodiče, nebo zákonného zástupce
 • veškerý Váš obsah bude v souladu s Komunitními pravidly;
 • pokud sdílíte Svůj obsah veřejně, ostatní uživatelé k němu mohou přistupovat a používat jej jako součást Služeb nebo ve spojení s nimi. Nejsme povinni odstranit Váš obsah poté, co byl veřejně sdílen.
 • obsah ostatních Uživatelů budete používat pouze v rámci Služeb společnosti Ancestry a v souladu s těmito Podmínkami a dalšími zásadami zahrnutými formou odkazu;
 • společnost Ancestry si vyhrazuje právo kontrolovat Váš obsah a prověřovat nezákonný obsah nebo jiná porušení těchto Podmínek, včetně Komunitních pravidel a odstranit nebo znemožnit přístup k nezákonnému obsahu nebo Vašemu obsahu, který podle našeho názoru porušuje tyto Podmínky. Váš obsah odstraníme také na základě platného soudního příkazu nebo v souladu s platnými zákony; a
 • závažné nebo opakované porušení pravidel nebo přestupky budou mít za následek pozastavení nebo zrušení účtu v souladu se zásadami moderování obsahu společnosti Ancestry. Postup společnosti Ancestry při posuzování a odstraňování obsahu najdete zde.

3.4 Hlášení porušení těchto Podmínek

Společnost Ancestry bude informovat každého uživatele, který nás upozorní na obsah porušující naše Podmínky, o rozhodnutí přijmout opatření proti obsahu a v případě potřeby bude informovat uživatele, který obsah poskytl, o rozhodnutí obsah odstranit nebo omezit přístup k němu. Každý, koho se rozhodnutí společnosti Ancestry o obsahu týká, může společnost Ancestry kontaktovat zde a podat odvolání nebo požadovat nápravu, pokud jste v souvislosti s tímto rozhodnutím uživatelem z EU.

Pokud máte obavy, že obsah porušuje Komunitní pravidla, narušuje vaše práva, obsahuje nezákonný materiál nebo jinak porušuje tyto Podmínky, kontaktujte nás prosím nebo zašlete zprávu online. Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Chcete-li podat stížnosti týkající se porušení autorských práv nebo odeslat oznámení o porušení autorských práv a žádost o zastavení šíření, včetně stížností podaných v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act v USA, klikněte zde.

4. Obnovení a zrušení Služeb Ancestry

Na nákup(y) a předplatné kterékoli ze služeb se vztahují Podmínky obnovení a zrušení členství.

5. Ukončení nebo pozastavení vašeho Účtu

Vyhrazujeme si právo omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke Službám, pokud porušíte tyto Podmínky, včetně Komunitních pravidel. Pokud tato práva uplatníme, sdělíme vám důvod našeho rozhodnutí. Pokud je rozhodnutí založeno na nezákonnosti Vašeho obsahu, vysvětlíme také, proč se domníváme, že je nezákonný. Pokud platné zákony v místě, kde žijete, vyžadují další oznámení nebo postup, poskytneme vám takové oznámení a postup. Není-li platnými zákony stanoveno jinak, nevrátíme vám poplatky za předplatné ani kupní cenu testovací sady DNA, pokud ztratíte přístup ke Službám z důvodu vašeho porušení Podmínek, včetně Komunitních pravidel.

Pokud máte předplatné a ukončíte svůj účet z důvodu našeho porušení těchto Podmínek poté, co nám poskytnete 30denní lhůtu na nápravu, během níž nebudeme schopni nápravu provést, vrátíme vám veškeré předem zaplacené poplatky v poměrné výši.

6. Žádné záruky

Na základě článku 10.2.1 vám poskytujeme Služby a Obsah Ancestry „TAK, JAK JSOU“, což znamená bez záruk. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se zříkáme všech výslovných i předpokládaných záruk, včetně předpokládaných záruk neporušování práv, prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Nedáváme žádné sliby ohledně (a) Obsahu Ancestry, (b) Vašeho obsahu, (c) konkrétní funkčnosti Služeb, (d) kvality, přesnosti, spolehlivosti nebo dostupnosti Obsahu Ancestry nebo Služeb, ani (e) že Služby nebudou obsahovat viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Neustále pracujeme na zlepšování našich Služeb. Společnost Ancestry často provádí experimenty a testuje nové funkce, které nemusí být dostupné každému. Společnost Ancestry neslibuje, že experimenty nebo nové funkce zůstanou k dispozici nebo budou rozšířeny. Společnost Ancestry může přidávat nebo odebírat funkce nebo prvky ze Služeb nebo upravovat, které služby jsou k dispozici na základě typu vašeho účtu. Další informace o svých právech naleznete v článku 10 a v Podmínkách obnovení a zrušení členství.

7. Omezení odpovědnosti společnosti Ancestry

Používáním Služeb souhlasíte s tím, že odpovědnost společnosti Ancestry je omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Neodpovídáme za žádné neúmyslné škody, za žádné skutečné, náhodné nebo následné škody ani za žádné ztráty nebo nároky jakéhokoli druhu. Pokud žijete v jurisdikci, která nám neumožňuje široce omezit naši odpovědnost, některá z těchto omezení se na vás nemusí vztahovat.

Pokud nejste spokojeni s jakoukoli částí Služeb nebo s jakýmkoli prohlášením v těchto Podmínkách, je vaším jediným možným řešením přestat Služby používat, a pokud používáte některou z našich předplacených Služeb, zrušit předplatné způsobem popsaným zde. Naše celková odpovědnost v jakékoli záležitosti týkající se Služeb nebo těchto Podmínek je omezena na celkovou částku, kterou jste nám zaplatili během 12 měsíců předcházejících události, která vedla ke vzniku odpovědnosti. Toto omezení odpovědnosti se plně vztahuje na obyvatele státu New Jersey.

8. Vaše odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Ancestry a její přidružené a dceřiné společnosti, jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, nástupce a postupníky (dále jen „Strany Ancestry“) za jakékoli nároky, škody nebo jiné výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou v důsledku vašeho používání Služeb a (a) vašeho porušení těchto Podmínek nebo jiných dokumentů nebo zásad, které jsou do nich začleněny odkazem; (b) vašeho porušení práv jiné osoby; nebo (c) jakéhokoli nároku souvisejícího s Vaším obsahem, včetně nároku, že Váš obsah způsobil škodu jiné osobě. Tato povinnost odškodnění trvá i poté, co přestanete Služby využívat. Kromě toho zprošťujete Strany Ancestry všech nároků, požadavků, žalob nebo soudních řízení v souvislosti s Vaším obsahem, včetně jakékoli odpovědnosti související s naším použitím nebo nepoužitím Vašeho obsahu, nároků za pomluvu, narušení soukromí, práva na publicitu, citovou újmu nebo ekonomickou ztrátu.

9. Služby nabízené jinými společnostmi

Naše služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, což však nezakládá sponzorství, podporu, schválení nebo odpovědnost. Společnost Ancestry neručí za žádné nabídky ani nedává žádné záruky týkající se stránek třetích stran, jejich obsahu, produktů nebo služeb. Pečlivě si prosím přečtěte smluvní podmínky a dokumentaci o ochraně osobních údajů všech stránek třetích stran, protože se mohou podstatně lišit od dokumentů společnosti Ancestry.

10. Řešení sporů, arbitráž a zřeknutí se hromadné žaloby

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TUTO ČÁST POZORNĚ. MÁ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ PRÁVA PODAT ŽALOBU U SOUDU.

Usilovně pracujeme na tom, aby naši zákazníci byli spokojeni. Pokud mezi vámi a společností Ancestry dojde ke sporu, je naším cílem poskytnout nákladově efektivní způsob jeho rychlého vyřešení. Pokud máte jakékoli nejasnosti nebo spor týkající se Služeb, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně tím, že nás budete kontaktovat.

10.1 Pro zákazníky ve Spojených státech

Vy a společnost Ancestry souhlasíte s tím, že tyto Podmínky ovlivňují mezistátní obchod a že výklad a vymáhání těchto rozhodčích ustanovení se řídí Federálním zákonem o rozhodčím řízení.

Výraz „spor“, jak je použit v této smlouvě, má být vykládán tak široce, jak je to právně přípustné, a zahrnuje mimo jiné všechny spory mezi vámi a jinou osobou, jejímž jménem jste komunikovali se společností Ancestry na jedné straně, a společností Ancestry, včetně jejích mateřských, dceřiných společností, předchůdců, nástupců, postupníků nebo přidružených společností na straně druhé, které vyplývají z Podmínek této rozhodčí smlouvy nebo vašich interakcí či vztahu se společností Ancestry nebo s nimi jakýmkoli způsobem souvisí. Dále, pokud používáte nebo budete používat služby společnosti Ancestry nebo jinak komunikujete se společností Ancestry jménem nezletilého nebo jiné osoby, jejíž jste rodičem, nebo zákonným zástupcem, souhlasíte jménem nezletilého nebo jiné osoby s tím, že spor vyplývající z používání služeb společnosti Ancestry nebo jinou interakcí se společností Ancestry nebo s ním související bude předmětem rozhodčího řízení, jak je zde uvedeno, a podléhá dalším dohodám zde uvedeným (včetně mimo jiné zřeknutí se hromadné žaloby); dále prohlašujete, že máte oprávnění uzavřít takovou dohodu jménem nezletilého nebo jiné osoby. Jakýkoli spor mezi námi bude vyřešen v rámci konečného a závazného rozhodčího řízení v souladu s podmínkami této smlouvy, s následujícími třemi výjimkami:

 • Každá strana této smlouvy bude mít možnost vyřešit spor, pokud je oprávněný, u soudu pro drobné nároky s jurisdikcí podle místa vašeho bydliště. Bude-li spor zahrnovat nároky na (1) peněžitou náhradu škody nebo odškodnění a (2) spravedlivou nebo soudní ochranu, pokud příslušný soud pro drobné nároky nebude řešit nároky na spravedlivou nebo soudní ochranu, bude mít každá strana možnost řešit nároky na peněžitou náhradu škody nebo odškodnění u soudu pro drobné nároky a veškeré nároky na spravedlivou nebo soudní ochranu budou řešeny v rozhodčím řízení podle této smlouvy. Pokud by nároky v žádosti nebo požadavku na rozhodčí řízení mohly být vzneseny u soudu pro drobné nároky, pak se kterákoli strana může rozhodnout, že nároky budou projednány u soudu pro drobné nároky, a nikoli v rozhodčím řízení, a to kdykoli před jmenováním rozhodce oznámením druhé straně (nebo stranám) této volby písemnou formou. Bude-li toto ustanovení nebo omezení týkající se podávání žalob u soudu pro drobné nároky shledáno neplatným, bude toto ustanovení oddělitelné a věc bude projednána v rozhodčím řízení; toto ustanovení v žádném případě neumožní podat žalobu na hromadném, skupinovém nebo konsolidovaném základě.
 • Každá strana může podat žalobu u soudu ve státě Utah pouze ohledně nároku týkajícího se porušení patentu nebo autorských práv.
 • Pokud splňuje podmínky, můžete vznést nárok na příslušnou federální, státní nebo místní agenturu, která může vaším jménem požadovat odškodnění proti nám.

10.1.1 Platí FAA (Federální zákon o rozhodčím řízení)

Tato rozhodčí smlouva a jakékoli rozpory nebo nároky vyplývající z této rozhodčí smlouvy nebo s ní související nebo s porušením jakéhokoli jejího ustanovení se budou řídit hmotnými a procesními ustanoveními Federálního zákona o rozhodčím řízení (9 U.S.C. § 1 a následující). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že výklad a vymáhání této rozhodčí smlouvy se řídí výhradně Federálním zákonem o rozhodčím řízení a že hmotná nebo procesní ustanovení jiné jurisdikce se nevztahují na výklad nebo vymáhání této rozhodčí smlouvy nebo na jakýkoli spor nebo spor týkající se výkladu nebo vymáhání této rozhodčí smlouvy.

10.1.2 Řešení sporů před uskutečněním rozhodčího řízení

Pokud má kterákoli strana v úmyslu požadovat rozhodčí řízení podle této smlouvy, musí strana, která rozhodčí řízení požaduje, nejprve písemně informovat druhou stranu o sporu nejméně 60 dnů před zahájením rozhodčího řízení. Během tohoto 60denního období bude účtována daň za jakékoli platné období omezení. Oznámení společnosti Ancestry by mělo být zasláno společnosti Ancestry na adresu Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Oznámení vám bude poskytnuto pomocí kontaktních údajů, které máte v záznamech společnosti Ancestry, nebo pokud takové informace nejsou k dispozici nebo nejsou aktuální, prostřednictvím osobního doručení. Oznámení poskytnuté kteroukoli stranou musí obsahovat dostatek informací, které přijímající straně umožní identifikovat váš účet (včetně jména a e-mailové adresy použité pro účet), jakož i posoudit nárok a pokusit se jej vyřešit, včetně popisu nároku, konkrétních podpůrných skutečností nároku, požadované náhrady škody a požadované nápravy. Tento požadavek na oznámení je vytvořen proto, aby umožnil kterékoli ze stran učinit spravedlivou nabídku na vyrovnání podloženou fakty, pokud se tak strana rozhodne. Žádná ze stran nesmí zahájit rozhodčí řízení, pokud strana tyto informace nejprve neposkytne. Dojde-li ke sporu ohledně dostatečnosti tohoto oznámení, musí o této otázce rozhodnout soud příslušné jurisdikce před podáním žádosti o rozhodčí řízení. Pokud strana tyto informace poskytne a spor nebude vyřešen do 60 dnů, může kterákoli ze stran poté podat žádost o rozhodčí řízení.

10.1.3 Pravidla rozhodčího řízení

Kromě toho, co je uvedeno níže v článku 10.1.4, rozhodčí řízení bude vedeno společností JAMS v souladu s Pravidly zjednodušeného rozhodčího řízení JAMS pro nároky, které nepřesahují 250 000 USD, a Komplexními pravidly a postupy rozhodčího řízení JAMS pro nároky přesahující 250 000 USD platnými v době zahájení rozhodčího řízení, s výjimkou jakýchkoli pravidel nebo postupů upravujících nebo povolujících hromadné žaloby. Jakékoli rozhodčí řízení vedené v JAMS bude probíhat individuálně před jedním rozhodcem a nebude konsolidováno s nároky jiných osob. Pokud žádné zveřejněné nároky nebo protinároky nepřesáhnou 25 000 USD (s výjimkou nároků na odměnu advokáta), spor se řeší pouze předložením dokumentů nebo rozhodčím řízením, pokud rozhodce neshledá závažné důvody pro konání slyšení. Kterákoli strana může v rozhodčím řízení podat dispozitivní návrhy, mimo jiné včetně návrhu na zamítnutí anebo návrhu na zkrácený rozsudek, přičemž rozhodce použije standardy upravující takové návrhy podle Federálního občanského soudního řádu. Rozhodce, a nikoli jakýkoli federální, státní nebo místní soud či úřad, má výlučnou pravomoc řešit veškeré spory vyplývající z této smlouvy o rozhodčím řízení, podmínek nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo spory týkající se jejich výkladu, použitelnosti, vymahatelnosti nebo vzniku, mimo jiné včetně jakéhokoli tvrzení, že všechny tyto Podmínky nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jejich část jsou neplatné nebo zrušitelné, zda nárok podléhá rozhodčímu řízení, nebo otázky vzdání se nároku jednáním v soudním řízení. Rozhodce je oprávněn přiznat jakoukoli nápravu, která by byla k dispozici u soudu podle zákona nebo v rámci spravedlnosti. Rozhodčí výrok rozhodce je písemný, pro strany závazný a může být vydán jako rozsudek u jakéhokoli příslušného soudu.

Chcete-li zahájit rozhodčí řízení na základě tohoto článku 10.1.3, musíte provést následující kroky: (a) sepsat žádost o rozhodčí řízení, která obsahuje popis nároku a výši náhrady škody, kterou požadujete (kopii žádosti o rozhodčí řízení najdete na adrese www.jamsadr.com); (b) zaslat tři kopie žádosti o rozhodčí řízení a příslušný poplatek za podání žádosti na adresu JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; a (c) zaslat jednu kopii žádosti o rozhodčí řízení společnosti Ancestry na adresu Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Rozhodčí řízení se může konat v okrese, ve kterém máte v době podání žádosti bydliště. Vy a společnost Ancestry dále souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní jurisdikci jakéhokoli federálního nebo státního soudu v okrese San Francisco v Kalifornii za účelem vynucení rozhodčího řízení, přerušení řízení do doby rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení nebo vydání rozsudku na základě nálezu vydaného rozhodcem.

Strany vyberou rozhodce po vzájemné dohodě. Pokud si strany nejsou schopny vzájemně vybrat rozhodce, bude rozhodce vybrán následovně: JAMS poskytne každé straně seznam devíti (9) rozhodců vybraných ze svého panelu rozhodců. Každá strana bude mít deset (10) kalendářních dnů na vyškrtnutí všech jmen ze seznamu, která považuje za nepřijatelná. Pokud na seznamech všech stran zůstane pouze jedno společné jméno, bude tato osoba určena jako rozhodce. Pokud na seznamech všech stran zůstane více než jedno společné jméno, strany vyškrtnou jména střídavě ze seznamu společných jmen prostřednictvím telefonické konference řízené JAMS, přičemž žalobce bude škrtat jako první, dokud nezůstane pouze jedno jméno. Pokud na seznamech všech stran nezůstane žádné společné jméno, poskytne JAMS dodatečný seznam devíti (9) rozhodců, z nichž strany budou střídavě škrtat prostřednictvím telefonické konference řízené JAMS, přičemž žalobce bude škrtat jako první, dokud nezůstane pouze jedno jméno. Tato osoba bude určena jako rozhodce. Pokud vybraná osoba nemůže působit jako rozhodce, JAMS vydá další seznam devíti (9) rozhodců a zopakuje alternativní výběrový proces pomocí vyškrtávání.

Za účelem zahájení rozhodčího řízení proti nám budete muset uhradit 250 USD – nebo částku jinak požadovanou podle v té době platných pravidel JAMS. Pokud rozhodce shledá, že arbitráž není neoprávněná, společnost Ancestry uhradí všechny další poplatky fakturované společností JAMS, včetně poplatků za podání žaloby a nákladů na rozhodce a slyšení. Pokud pravidla rozhodčího řízení anebo platné právní předpisy nestanoví jinak, nesete vlastní náklady na právní zastoupení.

10.1.4 Vícenásobné nároky

Pokud 25 nebo více osob zahájí oznámení o sporu se společností Ancestry vznesením podobných nároků a právní zástupce osob vznášejících nároky je stejný nebo koordinovaný pro tyto osoby, v rozsahu, v jakém jsou nároky projednávány v rozhodčím řízení, nebudou projednávány před JAMS podle pravidel JAMS a místo toho se projednají před Americkou arbitrážní asociací („AAA“), jak je to uvedeno níže.

V první fázi bude 12 rozhodčích řízení probíhat podle pravidel AAA pro rozhodčí řízení se spotřebiteli, každé před jediným rozhodcem. Nároky jiných osob, které vznesly podobné nároky a které jsou zastoupeny stejným nebo koordinovaným právním zástupcem, nesmí být v AAA podány, dokud nebude dokončeno toto počáteční vzorové řízení a globální mediace popsaná níže. Jakákoliv platná omezení budou účtována od data oznámení sporu popsaného v článku 10.1.2 až do dokončení tohoto vzorového procesu a globální mediace popsané níže.

Právní zástupce společnosti Ancestry a právní zástupce ostatních osob vyberou každý 6 případů, které budou v tomto individuálním vzorovém rozhodčím řízení projednány jako první. Každé z těchto 12 rozhodčích řízení bude pokračovat před samostatným rozhodcem. AAA poskytne seznam navrhovaných rozhodců pro každé z těchto 12 rozhodčích řízení. Pokud se strany nemohou dohodnout na rozhodcích z těchto seznamů, každá ze stran bude mít 14 kalendářních dnů od data předání seznamu, ve kterém vyškrtnou až dvě jména, proti kterým mají námitky, očíslují zbývající jména v pořadí podle preferencí a vrátí seznam AAA. AAA pak jmenuje rozhodce s nejlepším skóre, který zbyl jako způsobilý z každého seznamu, který bude předsedat každému z 12 rozhodčích řízení.

Poté, co bude v každém z těchto 12 rozhodčích řízení vydáno konečné písemné rozhodnutí, se společnost Ancestry a všechny osoby, které vznesly podobné nároky a které jsou zastoupeny stejným nebo koordinovaným právním poradcem, zúčastní globální mediace. Právní zástupce společnosti Ancestry a právní zástupce daných osob, které vznesly podobné nároky, si vzájemně vyberou mediátora. V případě, že se strany nemohou dohodnout na mediátorovi, právní zástupce společnosti Ancestry a právní zástupce daných osob, které vznesly podobné nároky, navrhnou každý 4 potenciální mediátory – tyto návrhy nesmí zahrnovat žádnou osobu, která působila jako rozhodce v 12 vzorových řízeních. Právní zástupce společnosti Ancestry a právní zástupce jednotlivých osob, které vznesly podobné nároky, budou postupně vyškrtávat mediátory ze seznamu 8, počínaje právním zástupcem daných osob, které vznesly podobné nároky, dokud nezůstane jediný; ten pak bude působit jako mediátor. Mediátor obdrží přiměřeně anonymizované verze písemných rozhodčích nálezů poskytnutých v každém z 12 rozhodčích řízení. Společnost Ancestry zaplatí poplatek za mediaci. Strany budou mít 90 dnů na dokončení mediace, pokud se vzájemně nedohodnou na prodloužení této lhůty.

V případě, že mediace nevyřeší všechny nároky, může se společnost Ancestry nebo osoby, které vznesly podobné nároky (a o jejichž nárocích nebylo rozhodováno v počátečním vzorovém řízení), rozhodnout buď pokračovat u soudu, nebo v individuálním rozhodčím řízení v AAA. Pokud se společnost Ancestry rozhodne obrátit na soud, budou všechny případy řešeny soudem. Pokud se společnost Ancestry rozhodne pokračovat v rozhodčím řízení, každá osoba, která vznesla podobné nároky (a o jejíž nárocích nebylo rozhodováno v počátečním vzorovém řízení), se může stále rozhodnout pokračovat u soudu namísto rozhodčího řízení. V rozsahu, v jakém se kterákoli ze stran rozhodne pokračovat v řízení u soudu, budou tyto nároky řešeny u soudu příslušné jurisdikce ve státě Utah. V souladu s níže uvedeným článkem 10.1.5 nebudou žádné takové nároky, které přicházejí k soudu, vyřizovány jako hromadná nebo skupinová žaloba.

Soud příslušné jurisdikce bude mít pravomoc vymáhat tento článek 10.1.4 a v případě potřeby zakázat hromadné podání žádostí o rozhodčí řízení vůči společnosti Ancestry, pokud kterákoli ze stran nedodrží postupy stanovené v tomto článku 10.1.4. Jinak má rozhodce, a nikoli jakýkoli federální, státní nebo místní soud či úřad, výlučnou pravomoc řešit veškeré spory vyplývající z této smlouvy o rozhodčím řízení, podmínek nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo spory týkající se jejich výkladu, použitelnosti, vymahatelnosti nebo vzniku, mimo jiné včetně jakéhokoli tvrzení, že všechny tyto Podmínky nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jejich část jsou neplatné nebo zrušitelné, zda nárok podléhá rozhodčímu řízení, nebo otázky vzdání se nároku jednáním v soudním řízení.

10.1.5 Žádné hromadné žaloby

Toto ustanovení bude označováno jako „zřeknutí se hromadné žaloby“. Každá ze stran souhlasí s tím, že každá ze stran může řešit spory s druhou stranou pouze na individuálním základě a nesmí vznést nárok jako žalobce nebo člen skupiny v rámci hromadné nebo skupinové žaloby. S výjimkou případů výslovně uvedených výše v článku 10.1.4 nesmí být žádné spory jednotlivce konsolidovány se spory jiné osoby. Toto ustanovení se vztahuje jak na spory řešené v rozhodčím řízení, tak na veškeré spory, které jsou řešeny soudně, v rozsahu, v jakém takové spory vzniknou. Pokud soud nebo rozhodce rozhodne, že zřeknutí se hromadné žaloby uvedené v tomto odstavci je z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevymahatelné nebo že rozhodčí řízení může probíhat na hromadném nebo skupinovém základě, pak budou výše uvedená ustanovení o rozhodčím řízení považována za neplatná v celém rozsahu a bude se mít za to, že strany se na řešení sporů v rozhodčím řízení nedohodly. V takových případech musí být spor veden u federálního nebo státního soudu příslušné jurisdikce se sídlem ve státě Utah – nikoli v rozhodčím řízení.

Rozhodčí nález a rozsudek, který jej potvrzuje, se vztahuje pouze na tento konkrétní případ a nebude závazný pro žádnou ze stran v žádném jiném případě.

10.1.6 Oddělitelnost

Kromě toho, co je uvedeno ve zřeknutí se hromadné žaloby, pokud bude kterékoli ustanovení této smlouvy o rozhodčím řízení považováno zcela nebo zčásti za neplatné, nevymahatelné, nepřiměřené, nulitní nebo anulovatelné, nebude mít takové rozhodnutí vliv na platnost zbývající části smlouvy o rozhodčím řízení. Všechna zbývající ustanovení zůstanou v platnosti.

10.1.7 Změny tohoto článku

Ancestry vás bude o všech změnách, které mají vliv na podstatu tohoto článku, informovat do třiceti (30) dnů předem, a to zveřejněním oznámení o změnách Podmínek ve Službách, zasláním zprávy nebo jiným způsobem, který vás upozorní, když jste přihlášeni ke svému účtu. Změny nabývají účinnosti třicet (30) dní po jejich zveřejnění ve Službách nebo po jejich zaslání vám.

Změny tohoto článku budou jinak platit výhledově pouze pro nároky vzniklé po třicátém (30.) dni. Pokud soud nebo rozhodce rozhodne, že tento odstavec „Změny tohoto článku“ není vymahatelný nebo platný, pak bude tento odstavec oddělen od článku „Spory, řešení, arbitráž a zřeknutí se hromadných žalob“ a soud nebo rozhodce použije první článek „Zřeknutí se arbitráže a hromadných žalob“, která existovala poté, co jste začali používat Služby.

10.1.8 Přetrvání platnosti

Tento článek Řešení sporů, arbitráž a zřeknutí se hromadné žaloby zůstává v platnosti i po ukončení vašeho účtu nebo Služeb.

10.2 Pro zákazníky mimo Spojené státy

Pokud jste zákazník, který není spotřebitelem, se sídlem v EU nebo bydlíte kdekoli jinde mimo Spojené státy, souhlasíte s tím, že irské soudy budou mít výhradní jurisdikci pro všechny spory (smluvní i mimosmluvní) související s touto smlouvou.

10.2.1 Spotřebitelé v Evropské unii a UK

Jste-li spotřebitelem v Evropské unii nebo Spojeném království, budou se na vás vztahovat všechna závazná ustanovení právních předpisů země, v níž máte bydliště, a nic v této smlouvě nemá vliv na vaše práva spotřebitele dovolávat se takových závazných ustanovení místních právních předpisů. Poskytujeme vám právní záruku, že Služba bude v době dodání a po dobu trvání naší smlouvy s vámi v souladu s právními předpisy. V rámci této zákonné záruky poneseme odpovědnost za jakékoli nedodržení podmínek Služby a podle vašich místních zákonů můžete mít právo na nápravu. Jak jen to bude rozumně možné, budeme vás co nejdříve informovat o jakémkoli odstranění nebo pozastavení nebo zastavení Služby nebo jakýchkoli funkcí nebo prvků.

Pokud jste spotřebitelem se sídlem v Evropské unii, soudní řízení týkající se této smlouvy jste oprávněni zahájit u příslušného soudu v místě svého bydliště nebo u příslušného soudu v místě podnikání společnosti Ancestry v Irsku. Pokud jste spotřebitelem se sídlem ve Spojeném království, soudní řízení týkající se této smlouvy jste oprávněni zahájit u příslušného soudu v Anglii a Walesu; souhlasíte s tím, že Anglie a Wales budou mít výhradní jurisdikci nad všemi spory (smluvními nebo nesmluvními) souvisejícími s touto smlouvou. Pokud se společnost Ancestry bude snažit vymáhat kterékoli ze svých práv vůči vám jako spotřebiteli, můžeme tak učinit pouze u soudů jurisdikce, ve které máte bydliště. Na základě výše uvedeného, nic z toho, co je obsaženo v tomto odstavci, neomezuje naše práva zahájit řízení o vymáhání práva v jiné jurisdikci nebo žádat o předběžné, zajišťovací nebo dočasné opatření u soudů jiné jurisdikce.

Pro informace o spotřebitelích v Evropské unii podle nařízení 524/2013: Evropská komise stanoví, že pokud jste spotřebitelem v Evropské unii, máte právo předložit spor platformě EU pro online řešení sporů (ODR), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Rozhodné právo

Pokud přistupujete ke Službám ve Spojených státech, řídí se tyto Podmínky a používání Služeb zákony státu Utah a případně zákony Spojených států amerických. Souhlasíte, že veškeré nároky, které nejsou předmětem rozhodčího řízení a jsou vzneseny ve Spojených státech, budou podléhat výlučné jurisdikci soudů příslušné jurisdikce ve státu Utah. Pokud na základě článku 10.2.1 přistupujete ke Službám na našich webových stránkách kdekoli jinde než ve Spojených státech, řídí se tyto Podmínky zákony Irska.

11. Různé

11.1 Úpravy

Tyto Podmínky můžeme kdykoli upravit a souhlasíme s tím, že vás o podstatných změnách budeme informovat zveřejněním informací prostřednictvím Služeb nebo zasláním e-mailu. Podstatné změny vstoupí v platnost třicet dní po svém zveřejnění, s výjimkou změn týkajících se nových Služeb nebo právních požadavků, které vstoupí v platnost okamžitě. Vaše další používání Služeb znamená, že upravené Podmínky přijímáte. Pokud se změnami nesouhlasíte, měli byste Služby přestat používat a případně zrušit své předplatné.

11.2 Úplná dohoda

Tyto Podmínky a další dokumenty, které jsou do nich začleněny formou odkazu, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Ancestry týkající se vašeho používání Služeb a nahrazují veškeré předchozí dohody.

11.3 Převod práv a povinností

Vyhrazujeme si právo postoupit nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě, že společnost Ancestry nebo poskytovatel Služeb budou převzaty nebo převedeny na jiný subjekt (zcela nebo zčásti, včetně v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením), souhlasíte, že společnost Ancestry má právo sdílet vaše Osobní údaje a váš obsah s tímto subjektem. Bez písemného souhlasu Ancestry nesmíte postoupit ani převést žádná ze svých práv a povinností vyplývající z těchto Podmínek. Z těchto Podmínek nemají prospěch žádné třetí strany.

11.4 Oddělitelnost

S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách nemá nevymahatelnost jakéhokoli článku nebo ustanovení těchto Podmínek vliv na vymahatelnost ostatních Podmínek.

11.5 Žádné vzdání se práva

Nevynucování jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek neznamená vzdání se našich práv vyplývajících z tohoto ustanovení a vyhrazujeme si všechna práva, která vám zde nejsou výslovně poskytnuta.

11.6 Nezletilí do třinácti let a mladší osoby

Společnost Ancestry vědomě nevyžaduje ani neshromažďuje Osobní údaje přímo od nikoho mladšího 13 let a vynaloží obchodně přiměřené úsilí k odstranění takových údajů z našeho systému.

11.7 Zákon o férovém informování o úvěrové spolehlivosti (Fair Credit Reporting Act)

Společnost Ancestry není agenturou podávající zprávy o spotřebitelích ve smyslu zákona Fair Credit Reporting Act („FCRA“) a informace, ke kterým máte přístup v rámci Služeb, nebyly shromážděny zcela ani zčásti za účelem poskytování zpráv o spotřebitelích ve smyslu zákona FCRA. SLUŽBY NESMÍTE POUŽÍVAT JAKO FAKTOR PŘI (1) ZJIŠŤOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÉ OSOBY K ZÍSKÁNÍ OSOBNÍHO ÚVĚRU NEBO POJIŠTĚNÍ NEBO PŘI POSUZOVÁNÍ RIZIK SPOJENÝCH SE STÁVAJÍCÍMI ZÁVAZKY ZE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, (2) HODNOCENÍ FYZICKÉ OSOBY PRO ÚČELY ZAMĚSTNÁNÍ, POVÝŠENÍ, PŘEŘAZENÍ NEBO UDRŽENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ (MIMO JINÉ VČETNĚ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DOMÁCNOSTI, JAKO JSOU OSOBY NA HLÍDÁNÍ, UKLÍZEČKY, CHŮVY, DODAVATELÉ A DALŠÍ OSOBY) NEBO (3) JAKÉKOLI JINÉ OSOBNÍ OBCHODNÍ TRANSAKCE S JINOU FYZICKOU OSOBOU (MIMO JINÉ VČETNĚ PRONÁJMU BYTU).

11.8 Zásady předkládání nevyžádaných nápadů

Společnost Ancestry nepřijímá, nekontroluje ani nezvažuje nevyžádané nápady nebo materiály (včetně mimo jiné nových reklamních kampaní, nových propagačních akcí, nových produktů nebo technologií, procesů, materiálů, marketingových plánů nebo nových názvů produktů) jiné než ty, které společnost Ancestry konkrétně požadovala. Neposílejte prosím své nevyžádané nápady nebo materiály společnosti Ancestry ani nikomu ve společnosti Ancestry. Pokud je zašlete, rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost Ancestry bude považovat nevyžádané nápady a materiály, které předložíte, za nedůvěrné a nechráněné, a společnost Ancestry bude mít nárok na neomezené použití těchto nápadů a materiálů bez smluvních nebo jiných závazků a bez jakékoli odměny pro vás.

 

Tyto Smluvní podmínky byly sloučeny ze samostatných předchozích verzí. Předchozí verze Smluvních podmínek vztahujících se na služby naleznete po kliknutí zde.